ประวัติชีวิต
พระสุพจน์ สุวโจ (ด้วงประเสริฐ) เกิดวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2509 ที่ อ.กันตัง จ.ตรัง เป็น บุตรของนายกิตติพัฒน์ และ นางดาวเรือง ด้วงประเสริฐ โดยมีพี่น้อง อีกสามคนคือ นายไพรัตน์ ด้วงประเสริฐ นายโสภณ ด้วงประเสริฐ และนางสาวรัชดาภรณ์ ด้วงประเสริฐ
เนื่องจากในวัยเด็ก คุณพ่อรับราชการอยู่กรมเจ้าท่า จ.สงขลา ท่านจึง ต้องย้ายมาอยู่กับ คุณป้าสำเภา ยาใจ ที่กรุงเทพฯ เพื่อเรียนหนังสือ ในช่วงที่เป็นนักเรียน ท่านมีผลการเรียนในระดับดีมาก โดยช่วงที่เรียนในชั้น มัธยมศึกษานั้น ท่านอยู่ใน ห้องที่เก่งสุดของระดับชั้นทุกปี และเมื่อเรียนจบ มัธยมปลายจากโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ แล้ว ท่านก็สอบเข้า เรียนต่อในคณะสัตว-แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในระหว่างที่เรียน ท่านมีความสนใจในการทำกิจกรรม หลายด้าน อาทิเช่น เป็นนักกีฬาบาสเกตบอล ระดับตัวแทนโรงเรียน เป็นสมาชิกชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำกิจกรรมออกค่ายอาสา-พัฒนาชนบท และมีบทบาท สำคัญในการจัดทำวารสาร และหนังสือรุ่นของคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นต้น
หลังจากจบการศึกษา ท่านทำงานได้ระยะหนึ่งแล้ว จึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดชลประทาน-รังสฤษดิ์ ในปี พ.ศ. 2535 โดยมี พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ) เป็นพระอุปัชฌาย์ ในขณะที่บวชท่านมีอายุ 26 ปี หลังจากบวช แล้วพระสุพจน์ได้ไปศึกษาปฏิบัติธรรมหลายแห่ง และได้เข้าร่วม การอบรมอานาปานสติที่ สวนโมกขพลาราม จ.สุราษฎร์ธานี ทำให้ ท่านสนใจที่จะศึกษาปฏิบัติธรรม ในสวนโมกข์มานับแต่นั้น
อุปนิสัยโดยทั่วไปของท่านเป็นคนโอบอ้อมอารี เป็นมิตร กับผู้อื่นได้ง่าย  และ ด้วยพื้นฐานของความ เป็น สัตว์แพทย์ ที่รักและเมตตาสัตว์ ท่านจึงมักจะคอยช่วยเหลือสัตว์ที่ ได้รับบาดเจ็บอยู่เสมอ ท่านสุพจน์ เป็นคนมีอัธยาศัยดี เป็นที่รักของคนรอบข้าง และเป็นคนประนีประนอม ไม่ชอบมีเรื่องขัดแย้งกับใคร ท่านมัก จะยินดีให้ความช่วยเหลือ แก่คนที่เดือดร้อนเสมอ ทั้งในด้านของวัตถุ และการให้คำปรึกษา

ผลงานบางส่วนเมื่อครั้งอยู่สวนโมกขพลาราม
o รับผิดชอบด้านเอกสาร และงานบัญชีของวัดธารน้ำไหล โดยรับผิดชอบงานด้านนี้อย่างเต็มตัว ในฐานะผู้ช่วยเจ้าอาวาส (แต่งตั้งเป็นการ ภายใน) ในระยะเวลาต่อมา
o รับผิดชอบและดูแลงานห้องสมุดธรรมะของสวนโมกข์ (โมกขพลบรรณาลัย)
o เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมธรรมะให้กับกลุ่มเยาวชน และนักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆที่สนใจเข้ามาศึกษา ปฏิบัติธรรมในสวนโมกข์
o ช่วยงานของวัดในการอบรมอานาปานสติและการจัดค่ายเยาวชน
o ริเริ่มและพัฒนาการฝึกอบรมในสวนโมกข์โดยใช้วิธีการอบรมแบบ มีส่วนร่วม
o ร่วมจัดตั้งกลุ่มพุทธทาสศึกษา เพื่อศึกษาผลงานของท่าน อาจารย์พุทธทาสอย่างเป็นระบบ
o จัดทำเอกสาร และเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดกิจกรรม ประยุกต์ธรรมะเพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคม
o ร่วมเตรียมการและจัดกิจกรรมในโครงการธรรมยาตรา เพื่อฟื้นฟูทะเลสาปสงขลา ซึ่งเป็นการเดินรณรงค์ให้ชุมชน หันมา สนใจทะเลสาปสงขลาที่กำลังอยู่ในภาวะวิกฤติ โดยโครงการ นี้ได้จัดอย่างต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 - 2548
o ร่วมรื้อฟื้นหนังสือพิมพ์ “พุทธสาสนา” เพื่อสื่อสารธรรมะ ของท่าน อาจารย์พุทธทาสกับคนร่วมสมัยให้มากขึ้น
o ออกแบบและจัดรูปเล่มหนังสือธรรมะของท่านอาจารย์ พุทธทาสให้น่าดึงดูดใจผู้อ่านมากขึ้น โดยผลงานจัดรูปเล่ม หนังสือที่สำคัญในช่วงนี้คือ ผลงานชุด “ปณิธาน : เพื่อสืบสาน ปณิธานพุทธทาส” จำนวน 12 เล่ม
o ร่วมจัดกิจกรรมที่เน้นประเด็นทางสังคม โดยประสานงานกับกลุ่ม ต่าง ๆ ทั้งในและนอกสวนโมกข์
o ร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเสขิยธรรม, เครือข่ายพุทธิกา และองค์กรระหว่างศาสนาต่าง ๆ .

 
บทบาทของกลุ่ม
  • อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  • พัฒนาและฟื้นฟูชนบท จัดอบรมสัมมนา
  • ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
  • จัดการศึกษาทางเลือก
  • เผยแผ่ศาสนธรรม
ฝ่ายประสานงาน
  • บ้านจิตอาสา ชั้น ๔ ๒๐๔๔/๒๑ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
เกี่ยวกับเรา
  • ประยุกต์ใช้หลักศาสนธรรมและพิธีกรรม กับชีวิต สังคม และธรรมชาติ อย่างสมสมัย ด้วยความร่วมมือระหว่างพุทธบริษัท และศาสนิกจากศาสนาอื่นๆ
ติดต่อเรา
  • Email: [email protected]
  • โทรศัพท์ : ๐๒-๓๑๙-๕๐๑๗, ๐๘๐-๔๔๖-๗๙๑๘ โทรสาร ๐๒-๓๑๙-๕๐๑๙
  • MSN: [email protected]