วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและปฏิบัติธรรม ตลอดจนการวิจัย และการแสวงหาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้หลักศาสนธรรม และพิธีกรรม กับ ชีวิต และสังคม ตลอดจนธรรมชาติ อย่างสมสมัย
3.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน กลุ่ม และเครือข่ายนักบวชชายหญิง ตลอดจนความร่วมมือระหว่างพุทธบริษัท
4.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ทำความเข้าใจ และประสานความร่วมมือระหว่างศาสนา
5.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนสงฆ์ ชุมชนพุทธบริษัท ตลอดจนแสวงหาและพัฒนาความเป็น “อาราม” อันสมสมัย
6. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสันติภาพ สันติวิธี และการเคลื่อนไหวทางสังคม อันอิงอาศัยหลักศาสนธรรม และคัดค้านวัตถุนิยม – บริโภคนิยม

แนวทาง

1.จัดกระบวนการเรียนรู้ ให้การศึกษา และฝึกอบรม แก่สมาชิก และผู้สนใจ
2.แสวงหาความร่วมมือกับกลุ่ม – องค์กร ต่าง ๆ
3.ใช้สื่อ และจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่แนวคิด ตลอดจนแลกเปลี่ยน และเรียนรู้ กับกลุ่มเป้าหมายระดับต่าง ๆ ในชุมชน และสังคม
4.ร่วมการเคลื่อนไหวทางสังคมอันเป็นรากฐานให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกลุ่มฯ

เป้าหมาย

ประยุกต์ใช้หลักศาสนธรรมและพิธีกรรม กับชีวิต สังคม และธรรมชาติ อย่างสมสมัย ด้วยความร่วมมือระหว่างพุทธบริษัท และศาสนิกจากศาสนาอื่น ๆ ตลอดจนผู้รักสันติภาพ และไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรง เพื่อความสมานฉันท์ และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้ออกจากวิกฤตการณ์แห่งทุนนิยม – บริโภคนิยม

Last Updated (Tuesday, 04 January 2011 07:30)

 
บทบาทของกลุ่ม
  • อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  • พัฒนาและฟื้นฟูชนบท จัดอบรมสัมมนา
  • ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
  • จัดการศึกษาทางเลือก
  • เผยแผ่ศาสนธรรม
ฝ่ายประสานงาน
  • บ้านจิตอาสา ชั้น ๔ ๒๐๔๔/๒๑ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
เกี่ยวกับเรา
  • ประยุกต์ใช้หลักศาสนธรรมและพิธีกรรม กับชีวิต สังคม และธรรมชาติ อย่างสมสมัย ด้วยความร่วมมือระหว่างพุทธบริษัท และศาสนิกจากศาสนาอื่นๆ
ติดต่อเรา
  • Email: [email protected]
  • โทรศัพท์ : ๐๒-๓๑๙-๕๐๑๗, ๐๘๐-๔๔๖-๗๙๑๘ โทรสาร ๐๒-๓๑๙-๕๐๑๙
  • MSN: [email protected]