บทบาทของกลุ่มเสขิยธรรมและสมาชิก

ปัจจุบัน กลุ่มเสขิยธรรม มีพระสงฆ์ที่เป็นสมาชิก และมีส่วนร่วมในเครือข่ายกว่า ๖๐๐ รูป มีสมาชิกที่เป็นแม่ชีและอุบาสกอุบาสิกากว่า ๑๐๐ รูป/คน ท่านต่าง ๆ เหล่านี้ นอกจากจะมีกิจกรรมพบปะ ประชุม และภาวนาร่วมกันเป็นประจำทุกปีแล้ว ยังมีบทบาทร่วมกับกลุ่มฯ และส่วนตัวที่น่าสนใจอีกมากมายหลายด้าน ดังนี้

1) บทบาทด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมประสานผู้สนใจจากหลายฝ่ายและหลายกลุ่มอาชีพ ทั้งนักบวชและฆราวาสให้เกิดความตื่นตัวและสนใจต่อวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม โดยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนจัดเดินป่าเพื่อภาวนาและศึกษาข้อเท็จจริงในหลายพื้นที่ นอกจากนี้กลุ่มฯ ยังเป็นตัวจักรสำคัญในการรณรงค์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น โครงการธรรมยาตราเพื่อฟื้นฟูทะเลสาบสงขลา โครงการเดินเท้าต้านไฟป่าที่ จ.ลพบุรี และโครงการธรรมยาตราเพื่ออนุรักษ์ลุ่มน้ำลำปะทาว จ.ชัยภูมิ ตลอดจนธรรมยาตราเพื่อรักษาลำน้ำโขง เป็นต้น

พระสงฆ์ที่ทำงานในด้านนี้ ได้แก่ พระครูเกษมธรรมรังษี พระมหาจันทร์ คุณวุฒฺโฑ พระครูพิทักษ์นันทคุณ พระกิตติศักดิ์ กิตฺติโสภโณ พระสมบูรณ์ สุมงฺคโล และพระไพศาล วิสาโล เป็นต้น

2) บทบาทด้านการพัฒนาและฟื้นฟูชนบท จัดอบรมสัมมนาในเรื่องชุมชนเข้มแข็ง – ยั่งยืน แลกเปลี่ยนดูงานระหว่างชุมชนในด้านการพึ่งตนเองในรูปแบบต่าง ๆ เช่น โรงสีข้าว สัจจะออมทรัพย์ การแพทย์พื้นบ้าน การเกษตรปลอดสารพิษ และการเกษตรอินทรีย์

พระสงฆ์ที่ทำงานด้านนี้ ได้แก่ พระครูพิพิธประชานาถ พระครูสุภาจารวัฒน์ และพระจากศูนย์ทับทิมนิมิต จ.บุรีรัมย์ เป็นต้น

3) บทบาทด้านการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา และปฏิรูปคณะสงฆ์ มีการจัดอบรม เสวนา อภิปรายถวายความรู้แก่สมาชิก ในเรื่องวิกฤตการณ์ความเสื่อมโทรมของพุทธศาสนา และทางออก รวมถึงการจัดทำงานวิจัยทางวิชาการเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ และทางออกจากวิกฤตการณ์อย่างเป็นรูปธรรม

พระสงฆ์ที่ทำงานด้านนี้ ได้แก่ พระศรีปริยัติโมลี พระไพศาล วิสาโล พระมหาเจิม สุวโจ พระมหาประญัติ มหาภินิกฺขมโน เป็นต้น

4) บทบาทด้านจิตวิญญาณและการภาวนา กลุ่มเสขิยธรรมได้จัดอบรมสมาธิภาวนา รวมถึงการเดินป่าศึกษาธรรมทุกปี อีกทั้งยังริเริ่มให้มีการภาวนาระหว่างศาสนา ในสถานที่ชุมนุมทางการเมือง เช่น การภาวนาระหว่างศาสนาที่ลานหอยเสียบ อ.จะนะ จ.สงขลา ร่วมกับผู้คัดค้านโครงการท่อก๊าซ – โรงแยกก๊าซ ไทย – มาเลเซีย และงานภาวนาระหว่างศาสนา สำหรับผู้ชุมนุมที่หมู่บ้านแม่มูนมั่นยืน ใกล้ทำเนียบรัฐบาล ตลอดจน กิจกรรมการภาวนาและสืบชะตาแม่น้ำโขง ร่วมกับกลุ่มรักษ์เชียงของ จ.เชียงราย และการภาวนาเพื่อสันติภาพ หน้าสถานทูตสหรัฐอเมริกา ร่วมกับกลุ่มศาสนิกชนชาวไทยเพื่อสันติภาพ เป็นต้น

พระสงฆ์ที่ทำงานด้านนี้ ได้แก่ พระครูบรรพตสุวรรณกิจ พระสมบูรณ์ สุมงฺคโล พระครูธรรมธรไมตรี พระกิตติศักดิ์ กิตฺติโสภโณ พระชาย วรธมฺโม พระทวีศักดิ์ จิรธมฺโม และแม่ชีสุบิน ผลไม้ เป็นต้น

5) บทบาทด้านการจัดการศึกษาทางเลือก และการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเสขิยธรรมได้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่สมาชิกและเยาวชน ตลอดจนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในหลายรูปแบบ ทั้งการจัดเสวนา สัมมนา อภิปราย และการอบรมแบบมีส่วนร่วม การศึกษาดูงาน และการรวมกลุ่มเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน ในนามของ “เสขิยธรรมวิทยาลัย” เป็นต้น

พระสงฆ์ที่ทำงานด้านนี้ ได้แก่ พระประจวบ ปญฺาทีโป พระไพศาล วิสาโล พระครูธรรมธรไมตรี วรมิตฺโต พระใบฎีกาสุทัศน์ วชิราโณ พระภูวดล ปิยสีโล แม่ชีพิมพ์ใจ มณีรัตน์ แม่ชีจุติภา ทรรพสุทธิ์ เป็นต้น

6) บทบาทด้านสื่อ การเผยแผ่ศาสนธรรม และการประยุกต์พิธีกรรม กลุ่มเสขิยธรรม จัดพิมพ์หนังสือเล่ม (pocket book) และได้จัดทำวารสารราย ๓ เดือน ชื่อ จดหมายข่าว “เสขิยธรรม” ตีพิมพ์ครั้งละ ๓,๕๐๐ ฉบับ ออกวางตลาด และส่งถึงสมาชิก ตลอดจนมอบให้วัด ห้องสมุด และโรงเรียนในชนบท ซึ่งขาดงบประมาณสนับสนุน ทั่วประเทศ ทั้งที่มีการร้องขอ และที่กลุ่มฯ พิจารณามอบให้โดยตรง นอกจากนั้น กลุ่มเสขิยธรรม ยังจัดทำเว็บไซต์ www.sekhiyadhamma.net ขึ้น เพื่อเผยแผ่ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ ตลอดจนสถานการณ์ความเป็นไป ของพุทธศาสนา และศาสนาอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อีกทั้งยังให้การสนับสนุนกลุ่มพุทธทาสศึกษา จัดทำเว็บไซต์ buddhadasa.org เพื่อเผยแพร่ผลงานและ คำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุอีกด้วย

นอกจากนั้น ยังร่วมกับองค์กรพันธมิตร เช่น มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน มูลนิธิโกมลคีมทอง เครือข่ายชาวพุทธเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทย กลุ่มพุทธทาสศึกษา โครงการเวทีสุขภาพคนจน สมัชชาคนจน และกลุ่มศาสนิกชนชาวไทยเพื่อสันติภาพ ตลอดจนองค์กรจากศาสนาอื่น ๆ เช่น ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม เป็นต้น จัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน และเรียนรู้ร่วมกันระหว่างศาสนา ตลอดจนการใช้ศาสนธรรม เพื่อแสวงหาทางออกจากวิกฤตการณ์ต่าง ๆ เช่น การจัดเวทีเสวนา อภิปราย หรือปาฐกถาทางศาสนา อยู่อย่างสม่ำเสมอ

ทั้งยังประยุกต์พิธีกรรม และกิจกรรมทางศาสนา ให้มีเนื้อหาสาระและสมสมัย เช่น การจัดผ้าป่าเสขิยธรรม การบวชป่า การสืบชะตาแม่น้ำโขง และ กิจกรรมรำลึกชาตกาล ตลอดจนมรณกรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ เป็นต้น

7) บทบาทด้านสันติภาพและสันติวิธี กลุ่มเสขิยธรรม ได้ร่วมกับองค์กรทางศาสนา องค์กรพันธมิตร และนักเคลื่อนไหวทางสังคม เข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานราชการ ตลอดจนสถานทูต ขอให้ระงับการใช้ความรุนแรงในทุกระดับ ตลอดจนขอให้ยุติสงคราม การก่อสงคราม และการใช้กำลังอาวุธในการแก้ปัญหาระดับนานาชาติ ในหลายกรณี เช่น การใช้กำลังปราบปรามผู้ชุมนุมคัดค้านโครงการท่อก๊าซและโรงแยกก๊าซไทย – มาเลเซีย การรื้อถอนเพิงพักผู้ชุมนุมคัดค้านเขื่อนปากมูล ตลอดจนการใช้กำลังอาวุธเข้ายึดอำนาจ และเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศอิรัก ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ..

 

Last Updated (Sunday, 22 February 2015 14:31)

 
บทบาทของกลุ่ม
  • อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  • พัฒนาและฟื้นฟูชนบท จัดอบรมสัมมนา
  • ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
  • จัดการศึกษาทางเลือก
  • เผยแผ่ศาสนธรรม
ฝ่ายประสานงาน
  • บ้านจิตอาสา ชั้น ๔ ๒๐๔๔/๒๑ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
เกี่ยวกับเรา
  • ประยุกต์ใช้หลักศาสนธรรมและพิธีกรรม กับชีวิต สังคม และธรรมชาติ อย่างสมสมัย ด้วยความร่วมมือระหว่างพุทธบริษัท และศาสนิกจากศาสนาอื่นๆ
ติดต่อเรา
  • Email: [email protected]
  • โทรศัพท์ : ๐๒-๓๑๙-๕๐๑๗, ๐๘๐-๔๔๖-๗๙๑๘ โทรสาร ๐๒-๓๑๙-๕๐๑๙
  • MSN: [email protected]