ปีที่ ๑๑ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๔๔

 • กระบวนการเรียนรู้แบบพุทธ / พระไพศาล วิสาโล
 • เมื่อสมเด็จกรมพระยาดำรงฯ พบครูบาศรีวิชัย / ม.ล.สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์
 • สัมมาอาชีวะสำหรับสังคมสมัยใหม่ / ปรีดา เรืองวิชาธร
 • จากไม้ใกล้ฝั่ง ฝากความหวังถึงคนหนุ่มสาว / สุลักษณ์ ศิวรักษ์

Last Updated (Tuesday, 28 December 2010 10:20)

 
บทบาทของกลุ่ม
 • อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • พัฒนาและฟื้นฟูชนบท จัดอบรมสัมมนา
 • ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
 • จัดการศึกษาทางเลือก
 • เผยแผ่ศาสนธรรม
ฝ่ายประสานงาน
 • บ้านจิตอาสา ชั้น ๔ ๒๐๔๔/๒๑ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
เกี่ยวกับเรา
 • ประยุกต์ใช้หลักศาสนธรรมและพิธีกรรม กับชีวิต สังคม และธรรมชาติ อย่างสมสมัย ด้วยความร่วมมือระหว่างพุทธบริษัท และศาสนิกจากศาสนาอื่นๆ
ติดต่อเรา
 • Email: [email protected]
 • โทรศัพท์ : ๐๒-๓๑๙-๕๐๑๗, ๐๘๐-๔๔๖-๗๙๑๘ โทรสาร ๐๒-๓๑๙-๕๐๑๙
 • MSN: [email protected]