ปีที่ ๑๑ มกราคม - มีนาคม ๒๕๔๔

 • ชีวิต ศรัทธา และผืนผ้า : การสืบทอดความรู้เรื่องผ้าทอ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  / เครือมาศ วุฒิการณ์
 • เกสรของแผ่นดิน / วิลักษณ์ ศรีป่าซาง
 • สุขภาพคนจนคือทางออกของสังคม / สุลักษณ์ ศิวรักษ์
 • พุทธวิธีผ่าทางตันสมัชชาคนจน / พระทวีศักดิ์ จิรธมฺโม
 • ในห้วงคำนึงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านอาจารย์พุทธทาส / ยโสธโรภิกขุ

Last Updated (Tuesday, 28 December 2010 10:19)

 
บทบาทของกลุ่ม
 • อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • พัฒนาและฟื้นฟูชนบท จัดอบรมสัมมนา
 • ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
 • จัดการศึกษาทางเลือก
 • เผยแผ่ศาสนธรรม
ฝ่ายประสานงาน
 • บ้านจิตอาสา ชั้น ๔ ๒๐๔๔/๒๑ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
เกี่ยวกับเรา
 • ประยุกต์ใช้หลักศาสนธรรมและพิธีกรรม กับชีวิต สังคม และธรรมชาติ อย่างสมสมัย ด้วยความร่วมมือระหว่างพุทธบริษัท และศาสนิกจากศาสนาอื่นๆ
ติดต่อเรา
 • Email: [email protected]
 • โทรศัพท์ : ๐๒-๓๑๙-๕๐๑๗, ๐๘๐-๔๔๖-๗๙๑๘ โทรสาร ๐๒-๓๑๙-๕๐๑๙
 • MSN: [email protected]