ปีที่ ๑๐ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๔๓

 • พุทธศาสนากับทางเลือกในยุคบริโภคนิยม / กองบรรณาธิการ
 • โพธิสัตวมรรค / ส.ศ.ษ.
 • พรหมจรรย์และอริยวินัยในสังคมปัจจุบัน / กองบรรณาธิการ
 • ลดอาหารเพื่อธรรมะ / พระไพศาล วิสาโล
 • ธรรมคีตา

Last Updated (Tuesday, 28 December 2010 10:19)

 
บทบาทของกลุ่ม
 • อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • พัฒนาและฟื้นฟูชนบท จัดอบรมสัมมนา
 • ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
 • จัดการศึกษาทางเลือก
 • เผยแผ่ศาสนธรรม
ฝ่ายประสานงาน
 • บ้านจิตอาสา ชั้น ๔ ๒๐๔๔/๒๑ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
เกี่ยวกับเรา
 • ประยุกต์ใช้หลักศาสนธรรมและพิธีกรรม กับชีวิต สังคม และธรรมชาติ อย่างสมสมัย ด้วยความร่วมมือระหว่างพุทธบริษัท และศาสนิกจากศาสนาอื่นๆ
ติดต่อเรา
 • Email: [email protected]
 • โทรศัพท์ : ๐๒-๓๑๙-๕๐๑๗, ๐๘๐-๔๔๖-๗๙๑๘ โทรสาร ๐๒-๓๑๙-๕๐๑๙
 • MSN: [email protected]