ปีที่ ๑๐ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๔๓

 • การฟื้นฟูพระศาสนา : ภารกิจของชาวพุทธยุคหลังกึ่งพุทธกาล / กองบรรณาธิการ
 • การฟื้นฟูพระศาสนา : ภารกิจของใคร?
  บทสัมภาษณ์ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต และรสนา โตสิตระกูล

  / กองบรรณาธิการ
 • ศีลธรรมของเยาวชน เริ่มที่…บ้าน / พระศรีปริยัติโมลี
 • ลานวัดลานเมือง …สู่ศตวรรษปรีดี พนมยงค์ / กองบรรณาธิการ
 • ความจริงที่ถูกมองข้าม อนุสติจากกรณีฆ่า ๑๐ ศพ ที่โรงพยาบาลราชบุรี / กองบรรณาธิการ
 • เพื่อความเข้าใจกรณีวัดพระธรรมกาย / สมเกียรติ มีธรรม
 • อนุทินกรณีธรรมกาย / กองสาราณียกร
 • ข้อคิดเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับการปรับปรุงการปกครองคณะสงฆ์ / พระธรรมปิฎก
 • หลักการสำคัญที่ควรพิจารณาในการปรับปรุง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ / พระศรีปริยัติโมลี
 • ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปการปกครองคณะสงฆ์ / กลุ่มเสขิยธรรม
 • กรณีธรรมกาย : ฤๅจะเป็นภาพสะท้อนชาวพุทธไทย?
  บทสัมภาษณ์ เสฐียรพงษ์ วรรณปก / กองบรรณาธิการ
 • เมื่อ…นิธิ เอียวศรีวงศ์ มองคณะสงฆ์ไทย
  บทสัมภาษณ์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ / กองบรรณาธิการ
 • อัจฉริยภาพของปูชนียบุคคล / สุลักษณ์ ศิวรักษ์
 • นายปรีดี พนมยงค์ นายป๋วย อึ๊งภากรณ์
  รัฐบุรุษพุทธบริษัทสยามคู่สุดท้ายในปลายศตวรรษที่ ๒๐
  / สันติสุข โสภณศิริ
 • สดุดีนายป๋วย อึ๊งภากรณ์ / สุลักษณ์ ศิวรักษ์
 • มองลาวผ่านพุทธศาสนา : อดีต–ปัจจุบัน–อนาคต / พระดุษฎี ธมฺมจิตโต

Last Updated (Tuesday, 28 December 2010 10:19)

 
บทบาทของกลุ่ม
 • อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • พัฒนาและฟื้นฟูชนบท จัดอบรมสัมมนา
 • ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
 • จัดการศึกษาทางเลือก
 • เผยแผ่ศาสนธรรม
ฝ่ายประสานงาน
 • บ้านจิตอาสา ชั้น ๔ ๒๐๔๔/๒๑ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
เกี่ยวกับเรา
 • ประยุกต์ใช้หลักศาสนธรรมและพิธีกรรม กับชีวิต สังคม และธรรมชาติ อย่างสมสมัย ด้วยความร่วมมือระหว่างพุทธบริษัท และศาสนิกจากศาสนาอื่นๆ
ติดต่อเรา
 • Email: [email protected]
 • โทรศัพท์ : ๐๒-๓๑๙-๕๐๑๗, ๐๘๐-๔๔๖-๗๙๑๘ โทรสาร ๐๒-๓๑๙-๕๐๑๙
 • MSN: [email protected]