ปีที่ ๙ กันยายน - ธันวาคม ๒๕๔๒

 • เสขิยธรรม...จะก้าวเดินไปทางใด? / บทสัมภาษณ์ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
 • พุทธศาสนาในเมืองไทยเสื่อมทรุดด้วยเหตุใด? : เมื่อเงินเป็นใหญ่ในชีวิตพรหมจรรย์ / สันติกโรภิกขุ
 • เป้าหมายสูงสุดของทะไลลามะขอเป็นพระธรรมดา / สุทธิชัย หยุ่น สัมภาษณ์องค์ทะไลลามะ
 • เรื่องสุกรยักษ์” : เมื่อพุทธทาสภิกขุวิพากษ์คณะสงฆ์

Last Updated (Thursday, 06 January 2011 06:56)

 
บทบาทของกลุ่ม
 • อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • พัฒนาและฟื้นฟูชนบท จัดอบรมสัมมนา
 • ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
 • จัดการศึกษาทางเลือก
 • เผยแผ่ศาสนธรรม
ฝ่ายประสานงาน
 • บ้านจิตอาสา ชั้น ๔ ๒๐๔๔/๒๑ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
เกี่ยวกับเรา
 • ประยุกต์ใช้หลักศาสนธรรมและพิธีกรรม กับชีวิต สังคม และธรรมชาติ อย่างสมสมัย ด้วยความร่วมมือระหว่างพุทธบริษัท และศาสนิกจากศาสนาอื่นๆ
ติดต่อเรา
 • Email: [email protected]
 • โทรศัพท์ : ๐๒-๓๑๙-๕๐๑๗, ๐๘๐-๔๔๖-๗๙๑๘ โทรสาร ๐๒-๓๑๙-๕๐๑๙
 • MSN: [email protected]