ปีที่ ๙ พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๔๒

 • บทบาทของพุทธศาสนาในสภาวะวิกฤติของอารยธรรมโลก
  / ศ.น.พ. ประเวศ วะสี
 • อนาคตของพุทธศาสนา : รุ่งเรืองหรือร่วงโรย?
  / บทสัมภาษณ์ พระศรีปริยัติโมลี(สมชัย กุสลจิตฺโต), พระมหาเจิม สุวโจ, พระไพศาล วิสาโล
 • ความอ่อนแอและความเสื่อมโทรมของคณะสงฆ์ไทย
 • พุทธทัศน์เพื่อความเป็นไทยของนายปรีดี พนมยงค

Last Updated (Tuesday, 28 December 2010 10:18)

 
บทบาทของกลุ่ม
 • อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • พัฒนาและฟื้นฟูชนบท จัดอบรมสัมมนา
 • ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
 • จัดการศึกษาทางเลือก
 • เผยแผ่ศาสนธรรม
ฝ่ายประสานงาน
 • บ้านจิตอาสา ชั้น ๔ ๒๐๔๔/๒๑ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
เกี่ยวกับเรา
 • ประยุกต์ใช้หลักศาสนธรรมและพิธีกรรม กับชีวิต สังคม และธรรมชาติ อย่างสมสมัย ด้วยความร่วมมือระหว่างพุทธบริษัท และศาสนิกจากศาสนาอื่นๆ
ติดต่อเรา
 • Email: [email protected]
 • โทรศัพท์ : ๐๒-๓๑๙-๕๐๑๗, ๐๘๐-๔๔๖-๗๙๑๘ โทรสาร ๐๒-๓๑๙-๕๐๑๙
 • MSN: [email protected]