กิจกรรม ปีที่ ๑
- ครั้งที่ ๖ หัวข้อ "อตัมมยตาประยุกต์"
๑๓ – ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
โดย พระดุษฎี เมธังกุโร
ดาวน์โหลด (แฟ้ม MS Word ที่บีบอัดไว้ในแฟ้ม .zip)
สรุป อตัมมยตาประยุกต์ (77 KB)
- ครั้งที่ ๕ หัวข้อ "สุญญตาปริทรรศน์"
๑๑ – ๑๒ กันยายน ๒๕๔๗
โดย พระสุชาติ ปัญญาทีโป
ดาวน์โหลด (แฟ้ม MS Word ที่บีบอัดไว้ในแฟ้ม .zip)
สรุป "สุญญตาปริทรรศน์" เล่ม ๑ (83 KB) |
สรุป "สุญญตาปริทรรศน์" เล่ม ๒ (56 KB) |
- ครั้งที่ ๔ หัวข้อ "โอสาเรตัพพธรรม"
๑๐ – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗
โดย ประชา หุตานุวัตร
"โอสาเรตัพพธรรม หมายถึง การหยั่งลงไป ถึงใจความอันแท้จริง เพื่อทำความเข้าใจ และปฏิบัติต่อสรณาคมน์ ทาน ศีล สมาธิ นิพพาน กรรมและหลักธรรมอื่น ๆ อย่างถูกต้อง ถ้ามองหรือหยั่งลงไปอย่างถึงที่สุด จะได้รับผลคือมีจิตหลุดพ้น จากความยึดมั่นถือมั่น"
- ครั้งที่ ๓ หัวข้อ "พุทธจริยา"
๒๙ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๗
โดย พระไพศาล วิสาโล

ดาวน์โหลด เนื้อหาหนังสือธรรมโฆษณ์ ชุด พุทธจริยา DMK-Buddhajariya.zip (533 KB)
- ครั้งที่ ๒ หัวข้อ "บรมธรรม"
๑๓ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๗
โดย ดร.ประมวล เพ็งจันทร์
ดาวน์โหลด เนื้อหาหนังสือธรรมโฆษณ์ ชุด บรมธรรม (แฟ้ม MS Word ที่บีบอัดไว้ในแฟ้ม .zip)

บรมธรรม ภาคต้น ๒๓ บท (482 KB) |
บรมธรรม ภาคปลาย ๒๒ บท (500 KB)
- ครั้งที่ ๑ หัวข้อ "อิทัปปัจจยตา"
๒๔ – ๒๕ มกราคม ๒๕๔๗
โดย น.พ.ประเวศ วะสี
แบบฟอร์ม ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

Last Updated (Wednesday, 29 December 2010 05:08)

 
บทบาทของกลุ่ม
  • อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  • พัฒนาและฟื้นฟูชนบท จัดอบรมสัมมนา
  • ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
  • จัดการศึกษาทางเลือก
  • เผยแผ่ศาสนธรรม
ฝ่ายประสานงาน
  • บ้านจิตอาสา ชั้น ๔ ๒๐๔๔/๒๑ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
เกี่ยวกับเรา
  • ประยุกต์ใช้หลักศาสนธรรมและพิธีกรรม กับชีวิต สังคม และธรรมชาติ อย่างสมสมัย ด้วยความร่วมมือระหว่างพุทธบริษัท และศาสนิกจากศาสนาอื่นๆ
ติดต่อเรา
  • Email: [email protected]
  • โทรศัพท์ : ๐๒-๓๑๙-๕๐๑๗, ๐๘๐-๔๔๖-๗๙๑๘ โทรสาร ๐๒-๓๑๙-๕๐๑๙
  • MSN: [email protected]