กิจกรรม ปีที่ ๒ ครึ่งแรก (ม.ค.-มิ.ย. ๔๘)
- ครั้งที่ ๑๒ หัวข้อ "ปฏิปทาปริทรรศน์"
๑๑–๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๘
พระมหาบุญช่วย สิรินฺธโร
- ครั้งที่ ๑๑ หัวข้อ "สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู"
๑๔–๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘
พระสุชาติ ปัญญาทีโป
- ครั้งที่ ๑๐ หัวข้อ "ศีลธรรมกับมนุษยโลก" ๙ – ๑๐ เมษายน ๒๕๔๘
ดร.ประมวล เพ็งจันทร์
- ครั้งที่ ๙ หัวข้อ "ฆราวาสธรรม"
๑๒ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๘
พระดุษฎี เมธงฺกุโร
ดาวน์โหลด (แฟ้ม MS Word ที่บีบอัดไว้ในแฟ้ม .zip)
สรุปฆราวาสธรรม
- ครั้งที่ ๘ หัวข้อ "ไกวัลยธรรม"
๑๒ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
รศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์
ดาวน์โหลด (แฟ้ม MS Word ที่บีบอัดไว้ในแฟ้ม .zip)
สรุปไกวัลยธรรม
- ครั้งที่ ๗ หัวข้อ "ธรรมะเล่มน้อย"
๘ – ๙ มกราคม ๒๕๔๘
โดย พระกิตติศักดิ์ กิตฺติโสภโณ
ดาวน์โหลด (แฟ้ม MS Word ที่บีบอัดไว้ในแฟ้ม .zip)
สรุปธรรมะเล่มน้อย | บทคัดย่อธรรมะเล่มน้อย (98 KB)

Last Updated (Wednesday, 29 December 2010 05:12)

 
บทบาทของกลุ่ม
  • อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  • พัฒนาและฟื้นฟูชนบท จัดอบรมสัมมนา
  • ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
  • จัดการศึกษาทางเลือก
  • เผยแผ่ศาสนธรรม
ฝ่ายประสานงาน
  • บ้านจิตอาสา ชั้น ๔ ๒๐๔๔/๒๑ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
เกี่ยวกับเรา
  • ประยุกต์ใช้หลักศาสนธรรมและพิธีกรรม กับชีวิต สังคม และธรรมชาติ อย่างสมสมัย ด้วยความร่วมมือระหว่างพุทธบริษัท และศาสนิกจากศาสนาอื่นๆ
ติดต่อเรา
  • Email: [email protected]
  • โทรศัพท์ : ๐๒-๓๑๙-๕๐๑๗, ๐๘๐-๔๔๖-๗๙๑๘ โทรสาร ๐๒-๓๑๙-๕๐๑๙
  • MSN: [email protected]