รายนามผู้ร่วมสนับสนุน-บริจาคสมทบ
ผ้าป่าเสขิยธรรม ครั้งที่ ๔
ระดมธรรม ระดมทุน ต้านบริโภคนิยม
วันที่ ๕-๖ มีนาคม ๒๕๔๘
ณ วัดทองนพคุณ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร


ยอดบริจาคถึงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๘ รวม ๓๒๙,๙๓๔ บาท

แบบฟอร์มร่วมสนับสนุน-บริจาคสมทบ (PDF pdf file ขนาด 85 KB)

ลำดับ นามผู้บริจาค จังหวัด บริจาค (บาท)
๑. พระมหาชูศักดิ์ สทฺธมฺมาลงฺกาโร กทม. ๕๐๐
๒. คุณศิโรตม์ - คุณจงรักษ์ กทม. ๓๕๐
๓. คุณสุชาดา - วัลลภ แม่นยำ เชียงใหม่ ๑๐๐
๔. คุณลัดดา รุ่งวิสัย เชียงใหม่ ๑๐๐
๕. ดช.กฤตภาส วงศ์จำรัส เชียงใหม่ ๑๐๐
๖. คุณวิศิษฐ์, คุณรัตนา, คุณสักเนติ, คุณรัฐภรณ์, คุณเจตรวินท์ จิตสำราญ กทม. ๕,๐๐๐
๗. สมาคมเผยแผ่คุณธรรม "เต็กก่า" จีจินเกาะ กทม. ๒,๐๐๐
๘. คุณพูนศักดิ์ พัฒนไพรสณฑ์ กทม. ๒,๐๐๐
๙. คุณสมจิตร อิสโร กทม. ๑,๐๐๐
๑๐. คุณประสาท มีแต้ม สงขลา ๑,๐๐๐
๑๑. คุณวัชรี มังกรกาญจน์ กทม. ๒,๐๐๐
๑๒. คุณอรสุดา เจริญรัถ กทม. ๓๐๐
๑๓. คุณธีรนุช โสตถิโภคา กทม. ๑,๐๐๐
๑๔. คุณแสวง ภิระบรรณ กทม. ๕๐๐
๑๕. คุณสุธามาศ สุธีรวัฒนานนท์, เพื่อนครู และนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก กทม. ๕๒๐
๑๖. คุณปิยนุช ชมศรี ลพบุรี ๓๐๐
๑๗. คุณสุเทพ หมอนจันทร์ กทม. ๒๐๐
๑๘. ม.ร.ว.อมรรัตน กฤษดากร หนองบัวลำภู ๒,๑๐๐
๑๙. ม.ล.อนุตรจิตต์ เกษมศรี หนองบัวลำภู ๖๐๐
๒๐. พระครูประภัสสร หนองบัวลำภู ๘๐
๒๑. คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช กทม. ๑,๐๐๐
๒๒. คุณเกียรติชัย พงษพาณิชย์ กทม. ๑,๐๐๐
๒๓. คุณเพิ่มศักดิ์ ปรัชญากุล เชียงใหม่ ๑๐๐
๒๔. คุณแสงดาว ศรัทธามั่น เชียงใหม่ ๓๐๐
๒๕. คุณสุวิมล หิริญมุทราภรณ์ ตรัง ๒๐๐
๒๖. คุณจินตนา สำเภาเงิน เพชรบุรี ๕๐๐
๒๗. คุณชูศรี โอฬารพูล ลพบุรี ๑๐๐
๒๘. คุณมงคล ผาสุริย์วงษ์ มหาสารคาม ๓,๐๐๐
๒๙. คุณรพีพรรณ นราสวัสดิ์ และครอบครัว สระบุรี ๒๐๐
๓๐. คุณธารี จรุงจิตต์ ลพบุรี ๓๐๐
๓๑. คุณเอกณัฐฐ์ ณัฐปาณีธรรม ราชบุรี ๒๐๐
๓๒. ด.ช.วรรณพล บุทเสน กทม. ๓๐๐
๓๓. ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม กทม. ๑๔๐
๓๔. คุณนิลฉวี ศิวรักษ์ กทม. ๑,๐๐๐
๓๕. คุณสุจินตนา สหชัยเสรี กทม. ๑,๐๐๐
๓๖. คุณสมาลี และครอบครัวโสภณสิริ-โตสิตระกูล กทม. ๑,๐๐๐
๓๗. ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม กทม. ๙๐
๓๘. นายวงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล ขอนแก่น ๕๐๐
๓๙. น.พ.วิชัย โชควิวัฒน กทม. ๕๐๐
๔๐. ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม กทม. ๒,๐๐๐
๔๑. คุณครรชิต พัฒนโภคะ กทม. ๓,๐๐๐
๔๒. คุณพิชามญฐ์ อารยะพิสุทธิกูร กทม. ๕๐๐
๔๓. คุณปาหนัน แซ่ชี กทม. ๑๐๐
๔๔. คุณพิศมัย อู่ปรัชญา กทม. ๒๐๐
๔๕. พระรัฏฐ์ มหาวิริโย(วายากูล) สระบุรี ๑๒๐
๔๖. คุณนฤมล ไพบูลย์สิทธิคุณ นครนายก ๑๐๐
๔๗. คุณศิริวรรณ พานิชตระกูล กทม. ๒,๐๐๐
๔๘. คุณสุดธิดา รัตนรักษ์ กทม. ๑๐,๐๐๐
๔๙. คุณปัทมา โรจนประภายนต์ กทม. ๕๐๐
๕๐. คุณประศักดิ์ ถาวรยุติการต์ เชียงใหม่ ๑,๐๐๐
๕๑. คุณรุ่งนภา สุทธิรักษ์ กทม. ๒๐๐
๕๒. น.พ.ราชย์ ประดิษฐ์สถาวงษ์ ประจวบคีรีขันธ์ ๑,๐๐๐
๕๓. คุณดำรง วงศ์สัตยานนท์ กทม. ๕๐
๕๔. คุณสมทรง นาคซัง ราชบุรี ๕๐๐
๕๕. คุณสมพร เข็มมา คุณสมาภรณ์ วังอ่อน และ ดญ.พิมธิดา เข็มมา ลำพูน ๕๐๐
๕๖. คุณวาสนา เฟื่องฟู นครปฐม ๘๐๐
๕๗. คุณพิศิษฐ์ สมผดุง นครราชสีมา ๒,๐๐๐
๕๘. คุณพจน์พร สิงหเสมานนท์ นนทบุรี ๒๐
๕๙. คุณจงกลพร เลิศชัยพัฒนกุล สมุทรปราการ ๓๐๐
๖๐. พระกมล อัคคธัมโม ลำพูน ๕๐๐
๖๑. มูลนิธิปราณี สำเริงราษฎร์ ประจวบคีรีขันธ์ ๑,๕๐๐
๖๒. คุณชำนาญ เตชะนิรัติศัย กทม. ๕,๐๐๐
๖๓. ทพ.ญ.กิตติพร จงขจรพงษ์ สุราษฎร์ธานี ๑,๐๐๐
๖๔. คุณกมล ฐิติบุญสุวรรณ ชลบุรี ๒,๐๐๐
๖๕. พระครูพิพิธประชานาถ สุรินทร์ ๒,๐๐๐
๖๖. คณะครู-อาจารย์โรงเรียนวังข่าพัฒนา สุรินทร์ ๑๐๐
๖๗. คุณอรทัย ภูวเศรษฐ ลำปาง ๑,๐๐๐
๖๘. คุณนภา จันทร์เรือง กทม. ๑,๐๐๐
๖๙. คุณสุชาติ - คุณปาริสุทธิ์ เลิศคชาธาร ปทุมธานี ๑,๐๐๐
๗๐. คุณวันทนี ทรงศิริสมบัติ ชลบุรี ๓๐๐
๗๑. คุณธงชัย เวียงชัย พังงา ๓,๐๐๐
๗๒. โครงการจัดการลุ่มแม่น้ำปิงตอนบน เชียงใหม่ ๕๐๐
๗๓. พระพิทักษ์พงศ์ ธัมมวังโส พะเยา ๑๙๐
๗๔. คณะครู-อาจารย์กลุ่มสาระสังคมศึกษา ร.ร.ตาพระยา สระแก้ว ๑๗๐
๗๕. คุณวรรณา - คุณคมสิน คงเพชร นครศรีธรรมราช ๑๐๐
๗๖. คุณนวพร สุขสวัสดิ์ กทม. ๒๐๐
๗๗. ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม - ๑๔๐
๗๘. ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม - ๒๐๐
๗๙. คุณรุ่งศรี ปรีชาบริสุทธ์กุล กทม. ๒๐๐
๘๐. รศ.เรณู คุปตัษเจียร ขอนแก่น ๗๗๐
๘๑. คุณชัยลักษณ์ หัสถีธรรม ชลบุรี ๑,๐๐๐
๘๒. คุณจรินทร์ โชติบุตร กทม. ๕๐๐
๘๓. คุณธวัชชัย เกิดประดับ เชียงใหม่ ๑,๐๐๐
๘๔. อุบาสิการัญจวน อินทรกำแหง สกลนคร ๕,๐๐๐
๘๕. ไม่ประสงค์จะออกนาม - ๔๐๐
๘๖. พล.อ.ต. กรีธา แสงอำยวน ปทุมธานี ๕๐๐
๘๗. หจก.สำนักพิมพ์วิญญูชน กทม. ๒,๐๐๐
๘๘. คุณปิยบุตร วิมลศิรื กทม. ๕๐๐
๘๙. คุณสิริมา ศิรเจนกรุง กทม. ๒๐๐
๙๐. คุณรัตนาภรณ์ แซ่ตั้ง กทม. ๑๐๐
๙๑. คุณกรพินธุ์ นาคศุภรังษี กทม. ๒,๕๐๐
๙๒. คุณบุบผา อนันต์สุชาติกุล เชียงใหม่ ๓,๐๐๐
๙๓. คุณจุลทรรศน์ อุปัชฌาย์ ชัยภูมิ ๓๐๐
๙๔. คุณณัฐพล นาคปฐมกุล กทม. ๕๐๐
๙๕. คุณสุชาดา-ธวัชชัย โตสิตระกูล กทม. ๒,๐๐๐
๙๖. ผู้พยายามใช้นามว่า "กลุ่มเสขิยธรรมวิทยาลัยแพร่" แพร่ ๑,๐๐๐
๙๗. คุณสุข-สุนีย์ วรรธะมานี สมุทรปราการ ๑,๐๐๐
๙๘. คุณวินัย-ทิชากร-ด.ช.เหม ชาติอนันต์ กทม. ๕๐๐
๙๙. พนักงาน บ.เคล็ดไทย กทม. ๒,๐๒๐
๑๐๐. บริษัท เคล็ดไทย กทม. ๑๔๐
๑๐๑. คุณลำดวน สิงหพันธ์ พังงา ๑,๑๐๐
๑๐๒. ชาวบ้านหมู่บ้าน ทับตะวัน อ.ตะกั่วป่า พังงา ๑,๐๘๑
๑๐๓. พุทธบริษัท วัดตะเคียนทอง นครศรีธรรมราช ๘๐๐
๑๐๔. คุณอุทัย ใหม่เสมอ กทม. ๕๐๐
๑๐๕. คุณเพ็ญศรี สรรค์วิทยากุล กทม. ๑,๐๐๐
๑๐๖. คุณนภาวัลย์ จุลเสวก กทม. ๒๐๐
๑๐๗. นอ.สุพัฒน์-คุณสงวนศรี ศุภกะลิน กทม. ๑๐๐
๑๐๘. สมาชิกอาศรมวงค์สนิท นครนายก ๒๒๕
๑๐๙. คุณสามชาย-ศศิพร พนมขวัญ แพร่ ๑,๐๐๐
๑๑๐. คุณขวัญข้าว ศิวรักษ์ กทม. ๓,๕๐๐
๑๑๑. พระอาจารย์บุญจง จิตตวุฒิโท ขอนแก่น ๕๖๐
๑๑๒. พระมหาสุรศักดิ์ ฉนฺทสุโภ กทม. ๑๐๐
๑๑๓. พระมหาจิรยุทธ จิรยุทฺโธ กทม. ๑๐๐
๑๑๔. คุณพิทยา เฉลิมรัตนา กทม. ๒๐๐
๑๑๕. คุณภาณุวัฒน์ ณาณเวทย์สกุล กทม. ๔๐๐
๑๑๖. คุณพจน์ อังวัฒนพาณิช กทม. ๑,๐๐๐
๑๑๗. คุณหรรษา จรรย์แสง กทม. ๒,๐๐๐
๑๑๘. คุณเธียร จ่างรัตน์ กทม. ๑๐

๑๑๙.

คุณฐิตินาถ ณ พัทลุง กทม. ๑๐,๐๐๐
๑๒๐. สถาบันอาศรมศิลป์ และโรงเรียนรุ่งอรุณ กทม. ๑,๐๐๐
๑๒๑. ไม่ประสงค์จะออกนาม กทม. ๘๐
๑๒๒. คุณพรชัย แซ่ก๊วย กทม. ๒๐๐
๑๒๓. คุณหมุยเง็ก แซ่ก๊วย กทม. ๑,๐๐๐
๑๒๔. คุณเลอรี่ แซ่ก๊วย กทม. ๑๐๐
๑๒๕. คุณพรพิมล แซ่เอี่ยว กทม. ๒๐๐
๑๒๖. คุณไต๋อู่ แซ่ก๋วย กทม. ๕๐๐
๑๒๗. คุณกิตติมา แซ่เอี่ยว กทม. ๑,๐๐๐
๑๒๘. คุณวิศรุต วัชระธนะกุล - ๑๐๐
๑๒๙. ด.ช.ธนพร ดำรงไทย - ๔๐
๑๓๐. คุณจิรัฎร์ แซ่ก๊วน - ๒๐
๑๓๑.

คุณกัณฑิมา แซ่เอี่ยว

- ๒๐
๑๓๒. คุณพิรพร ดำรงไทย - ๔๐
๑๓๓. คุณวรีลักษณ แซ่เอี่ยว - ๕๐
๑๓๔. คุณเดชนิธิ-นนท์ แซ่เอี่ยว - ๑๐๐
๑๓๕. คุณชอบ ศรีธนพัต - ๒๐
๑๓๖. คุณจิ๋วอิ๋ว แซ่ปิ้ง - ๒๐
๑๓๗. คุณอนันต์ - ๒๐
๑๓๘. คุณจิตติ โชติจิรนันต์ - ๒๐
๑๓๙. คุณมีชัย สิริวรรณเจริญ - ๒๐
๑๔๐. คุณเพ็ญมาศ โชติจิรนันต์ - ๒๐
๑๔๑. คุณสรพรรณ จันทรัช - ๒๐
๑๔๒. คุณเม่งเชิง แซ่ลิ้ม - ๒๐
๑๔๓. คุณณรงค์ จิระอุดมรัตน์ - ๒๐
๑๔๔. คุณพรรณทิพภา โชติจิรนันต์ - ๒๐
๑๔๕. คุณสุมาลี แต้สุจิ - ๒๐
๑๔๖. ไม่ประสงค์จะออกนาม

-

๒๐
๑๔๗. ไม่ประสงค์จะออกนาม - ๒๐
๑๔๘. ไม่ประสงค์จะออกนาม - ๒๐
๑๔๙. ไม่ประสงค์จะออกนาม - ๒๐
๑๕๐. ไม่ประสงค์จะออกนาม - ๒๐
๑๕๑. ไม่ประสงค์จะออกนาม - ๒๐
๑๕๒. คุณฐิตินันต์ สุรัตน์โสภณ กทม. ๒๐
๑๕๓. คุณชุติกาญจน์ อัศวภานุมาศ - ๑๐๐
๑๕๔. คุณวิศิษฏ์ เทพศรีวโรทัย - ๑๐๐
๑๕๕. ไม่ประสงค์จะออกนาม - ๒๐
๑๕๖. ไม่ประสงค์จะออกนาม - ๒๐
๑๕๗. รศ.ชูศักดิ์ ทิพย์เกษร กทม. ๕๐๐
๑๕๘. ไม่ประสงค์จะออกนาม - ๒๐
๑๕๙. ไม่ประสงค์จะออกนาม - ๒๐
๑๖๐. ไม่ประสงค์จะออกนาม - ๒๐
๑๖๑. ไม่ประสงค์จะออกนาม - ๒๐
๑๖๒. ไม่ประสงค์จะออกนาม - ๒๐
๑๖๓. ไม่ประสงค์จะออกนาม - ๒๐
๑๖๔. ไม่ประสงค์จะออกนาม - ๒๐
๑๖๕. คุณทัศนีย์ จิระพรชัยชาญ กทม. ๑๐๐
๑๖๖. ไม่ประสงค์จะออกนาม - ๒๐
๑๖๗. ไม่ประสงค์จะออกนาม - ๒๐
๑๖๘. ไม่ประสงค์จะออกนาม - ๒๐
๑๖๙. ไม่ประสงค์จะออกนาม - ๒๐
๑๗๐. ไม่ประสงค์จะออกนาม - ๒๐
๑๗๑. ไม่ประสงค์จะออกนาม - ๒๐
๑๗๒. ไม่ประสงค์จะออกนาม - ๒๐
๑๗๓. ไม่ประสงค์จะออกนาม - ๒๐
๑๗๔. ไม่ประสงค์จะออกนาม - ๒๐
๑๗๕. ไม่ประสงค์จะออกนาม - ๒๐
๑๗๖. ไม่ประสงค์จะออกนาม - ๒๐
๑๗๗. ไม่ประสงค์จะออกนาม - ๒๐
๑๗๘. ไม่ประสงค์จะออกนาม - ๒๐
๑๗๙. ไม่ประสงค์จะออกนาม - ๒๐
๑๘๐. ไม่ประสงค์จะออกนาม - ๕๐
๑๘๑. ไม่ประสงค์จะออกนาม - ๒๐
๑๘๒. ไม่ประสงค์จะออกนาม - ๒๐
๑๘๓. ไม่ประสงค์จะออกนาม - ๒๐
๑๘๔. ไม่ประสงค์จะออกนาม - ๒๐
๑๘๕. ไม่ประสงค์จะออกนาม - ๒๐
๑๘๖. ไม่ประสงค์จะออกนาม - ๒๐
๑๘๗. ไม่ประสงค์จะออกนาม - ๒๐
๑๘๘. ไม่ประสงค์จะออกนาม - ๒๐
๑๘๙. ไม่ประสงค์จะออกนาม - ๒๐
๑๙๐. ไม่ประสงค์จะออกนาม - ๒๐
๑๙๑. ไม่ประสงค์จะออกนาม - ๒๐
๑๙๒. ไม่ประสงค์จะออกนาม - ๒๐
๑๙๓. ไม่ประสงค์จะออกนาม - ๒๐
๑๙๔. ไม่ประสงค์จะออกนาม - ๒๐
๑๙๕. ไม่ประสงค์จะออกนาม - ๒๐
๑๙๖. ไม่ประสงค์จะออกนาม - ๒๐
๑๙๗. ไม่ประสงค์จะออกนาม - ๒๐
๑๙๘. ไม่ประสงค์จะออกนาม - ๒๐
๑๙๙. ไม่ประสงค์จะออกนาม - ๒๐
๒๐๐. ไม่ประสงค์จะออกนาม - ๔๐
๒๐๑. ไม่ประสงค์จะออกนาม - ๖๐
๒๐๒. คุณวีระศักดิ์ วรรณอุบล เชียงใหม่ ๑๐๐
๒๐๓. คุณไล้เซียะ-ครอบครัว พิพภลาภอนันต์ กทม. ๖๔๐
๒๐๔. คุณสมศักดิ์ แสงประเสริฐ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน กาญจนบุรี ๑๐๐
๒๐๕. คุณสมพิศ สุรพินพงษ์ กทม. ๒๐๐
๒๐๖. สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย กทม. ๑,๐๐๐
๒๐๗. คุณ กิมหง แซ่ตั้ง สงขลา ๒,๐๐๐
๒๐๘. น.พ.อนันต์-พ.ญ รัชนี บุญโสภณ สงขลา ๕๐๐
๒๐๙. ไม่ประสงค์ออกนาม ขอนแก่น ๗๗
๒๑๐. คุณนิกร คำเหลี่ยม ศรีสะเกษ ๑๐๐
๒๑๑. พระมหา ภูมิชาย อัคปัญโญ ราชบุรี ๒๐๐
๒๑๒. คุณเญฌัง-อนิตา-โมเซอร์ พะวงสุวรรณ - ๓๐๐
๒๑๓. คุณอนิตรา พวงสุวรรณ - ๕๐๐
๒๑๔. คุณฉัตรชัย โชติษฐยางกูล - ๘๐๐
๒๑๕. คุณสำอาง วุฒิศักดิ์สถิตย์ ฉะเชิงเทรา ๑๐๐
๒๑๖. พระสมาน ปญฺญาภรโณ ยโสธร ๑๐๐
๒๑๗. พระครูสุภาจารวัฒน์ ยโสธร ๕๐๐
๒๑๘. คุณเวียงชัย ไชยรักษ์ - ๒๐
๒๑๙. ศูนย์สุขภาพและพัฒนาวัตถุดิบสมุนไพร ชุมชนวัดท่าลาด ยโสธร ๑๐๐
๒๒๐. คุณไพโรจน์-จินตนา จะเชิญรัมย์ กทม. ๓๐๐
๒๒๑. คุณคงภพ-นวลวรรณ สุทธิธรรมวสี กทม. ๕๐๐
๒๒๒. คุณประสิทธ์ มุสิพรม กรุงเทพฯ ๒๐๐
๒๒๓. คุณสุเมธ โสพศ และครอบครัว ๑,๑๐๐
๒๒๔. คุณอภัย มนัสปิติ กรุงเทพฯ ๑,๐๐๐
๒๒๕. คุณดารารัตน์ เศรษฐสิทธิ์ กรุงเทพฯ ๑๐,๐๐๐
๒๒๖. คุณสมใจ นภาศัพท์ กรุงเทพฯ ๑๒๐
๒๒๗. คุณดวงหทัย, ยงยุทธ นนทบุรี ๑,๐๐๐
๒๒๘. คุณมณี รุ่งวิทยาพล (วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร) กรุงเทพฯ ๔๗๐
๒๒๙. คุณวัลลภา แวมวิลเลียมวาร์ด กรุงเทพฯ ๒๐๐
๒๓๐. ครอบครัวบุญน้อม ๓๐๐
๒๓๑. คุณธีรวัฒน์ ขวัญใจ กรุงเทพฯ ๔๐๐
๒๓๒. คุณเสริมศักดิ์ ศุภวรรณ บางกอกน้อย ๒๐๐
๒๓๓. คุณเกรียงไกร วงษ์มาลีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑,๐๐๐
๒๓๔. คุณธรรมวัฒน์ อนุตรอริยกุล กรุงเทพฯ ๑๐๐
๒๓๕. คุณเฮงง้อ แซ่อึ้ง กรุงเทพฯ ๑,๐๐๐
๒๓๖. คุณจิตตรง ณัฐวุฒิ กรุงเทพฯ ๕,๐๐๐
๒๓๗. คุณดาราวรรณ เย็นภิญโญสุข กรุงเทพฯ ๑๐๐
๒๓๘. คุณโสภณ-วริษา เดชเทวพร กรุงเทพฯ ๕,๐๐๐
๒๓๙. คุณเครือพันธ์ ทำมาหากิน กรุงเทพฯ ๑,๐๐๐
๒๔๐. คุณพิมพ์ประไพ พิศาลบุตร ๕๐๐
๒๔๑. คุณวิชิต เปานิล กรุงเทพฯ ๓๐๐
๒๔๒. คุณกนิษฐา บุญธรรมเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๐
๒๔๓ คุณมาลัย สุขสุทธ์ กรุงเทพฯ ๒๐๐
๒๔๔ พระมหาวัลลภ วลฺลภปญฺโญ กรุงเทพฯ ๒๐๐
๒๔๕. คุณอารีรัตน์ ศิวะสมบูรณ์ ๑๐๐
๒๔๖. คุณดาวนภา สาโรจน์ ๑๐๐
๒๔๗. คุณพศวีร์ ชุณหวุฒิยานนท์และครอบครัว ๖๒๐
๒๔๘. คุณจุรีย์ ๑๐๐
๒๔๙. คุณประดิษฐ์ ระเห็จหาญ กรุงเทพฯ ๑,๐๐๐
๒๕๐. คุณวรรรณา จารุสมบูรณ์ ๑๐๐
๒๕๑. คุณปารณัฐ สุขสุทธิ์ ๕๐๐
๒๕๒. คุณวรศิลป์ ว่องวานิชวัฒนะ กรุงเทพฯ ๒๐๐
๒๕๓. คุณปภาดา ล่อใจ ปทุมธานี ๑๐๐
๒๕๔. เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังแดน ๒ เรือนจำกลางคลองเปรม ๑๖๓
๒๕๕. พระมหาจรัญ ยาวินัน กรุงเทพฯ ๑๐๐
๒๕๖. คุณศรีนวล ยาวินัน เชียงราย ๑๐๐
๒๕๗. ทัณฑสถานหญิงคลองเปรม ๑๔๐
๒๕๘. โรงเรียนทหารพลาธิการ กรมพลาธิการทหารบกบางซื่อ กรุงเทพฯ ๓๖๐
๒๕๙. แม่ชีชูจิตร เนตรมณี ๕๐
๒๖๐. คุณวิมลสิริ อัศวทองคำ, ชัช กิตติโกวิท ๑๐๐
๒๖๑. คุณวงษธร เมี่ยงมุกข์ ๕๐
๒๖๒. คุณกฤษวัชร์-ลัดดา วัฒนากุลชัย และครอบครัว ๕๐
๒๖๓. คุณจินดา จรัสวรกุลกิจ กรุงเทพฯ ๔๐๐
๒๖๔. แม่ชีบุญถึง สำเภา กรุงเทพฯ ๗๐
๒๖๕. คุณสุจิตรา จรัสวรกุลกิจ กรุงเทพฯ ๔๐๐
๒๖๖. คุณยิ่งยศ-ลัดดา-ลัดฟ้า เพียรนภา กรุงเทพฯ ๔๐๐
๒๖๗. คุณจันทรทิพย์ ยาวินัน เชียงราย ๑๐๐
๒๖๘. คุณพรทิพย์ คิดเกื้อการุณ ๔๐
๒๖๙. คุณปฐมรัตน์ สุขียามานนท์ กรุงเทพฯ ๒๐๐
๒๗๐. คุณอรพิน กอพงษ์พานิช ๒๐๐
๒๗๑. คุณทิพย์วรรณ กอพงษ์พานิช ๒๐๐
๒๗๒. คุณชัยชัช รัตนพุทธวุฒิ ๑๐๐
๒๗๓. คุณพิชิต-ทิวา สุวรรณวัชะชาติ ๕๐๐
๒๗๔. คุณสุชาดา แนวเนียม ๖๐๐
๒๗๕. แม่ชีอมรรัตน์ ชัยบุตรดี และแม่ฉวี หนองบัวลำพู ๑๐๐
๒๗๖. คุณวรรรณภา พงษ์โพชัย ชัยภูมิ ๑๐๐
๒๗๗. คุณพ่อสวน-แม่เครื่อง เกรัมย์ นครราชสีมา ๑๐๐
๒๗๘. คุณวีรวรรณ อินทะกนก กรุงเทพฯ ๑๐๐
๒๗๙. คุณกฤติยา ชูสงค์ ปทุมธานี ๑๐๐
๒๘๐. คุณสุจิตรา จรัสวรกุลกิจ กรุงเทพฯ ๔๐๐
๒๘๑. คุณจินดา จรัสวรกุลกิจ ๔๐๐
๒๘๒. คุณเสกสันต์ อุ่นสำราญ ๑๐๐
๒๘๓. คุณการุณ ใจงาม ๓๐๐
๒๘๔. ครอบครัวนายมนู บัวบุศย์ นนทบุรี ๑๐๐
๒๘๕. คุณสมบูรณ์ ทองทุราน ๓๐๐
๒๘๖. กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพฯ ๕๙๐
๒๘๗. พล.ต.อ.ประทิน สันติประภพ ๑,๐๐๐
๒๘๘. สว.นันทนา สงฆ์ประชา ๑,๐๐๐
๒๘๙. สว.อมร นิลเปรม ๑,๐๐๐
๒๙๐. สว.แคล้ว นรปติ กรุงเทพฯ ๑๐๐
๒๙๑. คุณเฉียดฉัตรโฉม ปริพนธ์พจนพิสุทธ์ ๕๐๐
๒๙๒. สว.ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ๑,๐๐๐
๒๙๓. สว.พัฒนา ศิริวัฒนา นครสวรรค์ ๑,๐๐๐
๒๙๔. สว.นภินทร ศรีสรรพางค์ ๑,๐๐๐
๒๙๕. สว.พ.ญ.มาลินี สุขเวชชวรเวช ๑,๐๐๐
๒๙๖. ไม่ประสงค์จะออกนาม ๑,๐๐๐
๒๙๗. ดร.อเนก เหล่าธรรมทัศน์ ๑,๐๐๐
๒๙๘. มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา เชียงราย ๒,๐๐๐
๒๙๙. ด.ช.อภินันท์ คำมะวงค์ ๒๐
๓๐๐. คุณพะวง เยรัมย์ ๒๐
๓๐๑. พระศรีโมลีปริยัติโมลี ๕,๐๐๐
๓๐๒. คุณสยามรัฐ แป้นเจริญ กรุงเทพฯ ๓๖๐
๓๐๓. สว.เตือนใจ ดีเทศน์+ครอบครัว กรุงเทพฯ ๓,๐๐๐
๓๐๔. สว.ชัชวาล คงอุดม ๑๐,๐๐๐
๓๐๕. ไม่ประสงค์จะออกนาม ๒๐
๓๐๖. คุณสุรชัย ตรงงาม ๑๐๐
๓๐๗. คุณบุญไล+เล็ก สวัสดี นครราชสีมา ๕๐
๓๐๘. คุณบัว เจียมจันนึก นครราชสีมา ๒๐
๓๐๙. คุณยวน สงฆ์นอก ๕๐
๓๑๐. คุณสุนทนต์-ธง น้อยสันเทียะ นครราชสีมา ๑๐๐
๓๑๑. คุณฉัตรฑรีกา น้อยสันเทียะ นครราชสีมา ๑๐๐
๓๑๒. คุณเนาวรัตน์ คงเพชร กรุงเทพฯ ๑๐๐
๓๑๓. คุณอุมาภรณ์ ทิพย์มนตรี กรุงเทพฯ ๑๐๐
๓๑๔. สว.วีระพล วัชระประทีป ๕๐๐
๓๑๕. สว.วิจิตร มโนสิทธิศักดิ์ ๑๐๐
๓๑๖. สว.นิวัฒน์ พันชิว ๒๐๐
๓๑๗. สว.อนันตชัย คุณานันทคุณ ๕๐๐
๓๑๘. ไม่ประสงค์จะออกนาม ๒,๐๐๐
๓๑๙. สว.บุษรินทร์ ติยะไพรัช วรพัฒนานันท์ ๑๐๐
๓๒๐. สว.สมพงษ์ สระกวี ๕๐๐
๓๒๑. คุณจรูญ ยังประภากร สมุทรปราการ ๒๐๐
๓๒๒. คุณประโภชฌ์ สภาวสุ กรุงเทพฯ ๓๐๐
๓๒๓. คุณสวัสดี กฤตรัชตนันต์ ๒๐๐
๓๒๔. คุณสมควร จิตแสง ขอนแก่น ๒๐๐
๓๒๕. คุณณรงค์ นุ่นทอง ๒๐๐
๓๒๖. คุณนิวัฒน์ อยู่ภักดี ๓๐๐
๓๒๗. คุณวิบูลย์ แช่มชื่น ๓๐๐
๓๒๘. คุณพิชัย ขำเพชร ๕๐๐
๓๒๙. คุณภา อักษรเสือ ๑๐๐
๓๓๐. สว.วีระพล อนันตกูล ๕๐๐
๓๓๑. คุณสุรสิทธิ์ ฉัตรชัยเดช ๑๐๐
๓๓๒. คุณเอ สสม. ๑๐๐
๓๓๓. คุณธิติมา รุญเจริญ ๑๐๐
๓๓๔. คุณสุนี ไชยรส ๕๐๐
๓๓๕. คุณภินันทร์ โชติรสเศรณี ๒๐๐
๓๓๖. คุณโต เชยโนนสูง (สมัชชาคนจน) จชสีมา ๑๐๐
๓๓๗. คุณหาญณรงค์ เยาวเลิศ กรุงเทพฯ ๑๐๐
๓๓๘. คุณพ่อโจก สวัสดี นครราชสีมา ๑๐๐
๓๓๙. ไม่ประสงค์จะออกนาม ๑๐๐
๓๔๐. คุณวรทิพย์ คุณธีรประเสริฐ กรุงเทพฯ ๒,๐๐๐
๓๔๑. ไม่ประสงค์จะออกนาม ๒๐๐
๓๔๒. คุณน้ำผึ้ง-สมบูรณ์ กิจอุโบสด - กิตติสรรเสริญ ๑๐๐
๓๔๓. คุณมาลัย นวลจันทร์ ๒๐
๓๔๔. ไม่ประสงค์จะออกนาม ๔๗๐
๓๔๕. ไม่ประสงค์จะออกนาม ๑๔๐
๓๔๖. คุณสมจันทร์ ธรรมษา ๒๐
๓๔๗. คุณสุทธิพร เลิศปรีดานันท์ กรุงเทพฯ ๑๐๐
๓๔๘. คุณพุทธรีพร ชุดบุญธรรม กรุงเทพฯ ๑๐๐
๓๔๙. คุณรุ่งนภา พานิตรัตน์ กรุงเทพฯ ๑๐๐
๓๕๐. ไม่ประสงค์จะออกนาม ๑๐๐
๓๕๑. คุณอำไพพรรณ สามัง ๒๐๐
๓๕๒. คุณอรดี-เมธี เหลืองสุภาพ-มโนหาญ ๕๐
๓๕๓. อาจารย์เกศริทร์-รศ.สุวิมล อุทริยะประสิทธ์-กิมปี ๑๔๐
๓๕๔. ไม่ประสงค์จะออกนาม ๕๐
๓๕๕. คุณบุญทวี ๑๐๐
๓๕๖. ไม่ประสงค์จะออกนาม ๑๐๐
๓๕๗. ไม่ประสงค์จะออกนาม ๔๐
๓๕๘. คุณณัฐภัสสร เตชะเทียนก์จิตร กรุงเทพฯ ๑๐๐
๓๕๙. ไม่ประสงค์จะออกนาม ๑๕๙
๓๖๐. ไม่ประสงค์จะออกนาม ๑๐๐
๓๖๑. คุณจังชีวา และครอบครัว-นพชนก กรุงเทพฯ ๒๐๐
๓๖๒. คุณวุฒิกร, ศิริญรัตน์ แสงรุ่งเรือง กรุงเทพฯ ๑๐๐
๓๖๓. คุณสุภา สุขทรรศนีย์ ๑๐๐
๓๖๔. คุณกตัญญู, ไพโรจน์ จรรยางค์ดีกุล กรุงเทพฯ ๒,๐๐๐
๓๖๕. คุณรุ่งชัย วิริยะบัญฑิตกุล กรุงเทพฯ ๑๐๐
๓๖๖. คุณวณี บางประภา นนทบุรี ๕๐๐
๓๖๗. คุณลีลา กูลณรงค์ กรุงเทพฯ ๑,๐๒๐
๓๖๘. คุณสมพงษ์ ส้มฉุน นนทบุรี ๑๐๐
๓๖๙. คุณประภาศรี บางประภา กรุงเทพฯ ๕๐๐
๓๗๐. พระโกศิล ปริปุณฺโณ ปทุมธานี ๒,๐๐๐
๓๗๑. พระมหาณรงค์ อคฺครตโน กรุงเทพฯ ๑๒๐
๓๗๒. ไม่ประสงค์จะออกนาม ๕๐
๓๗๓. คุณวภิศา มะหะมาน นนทบุรี ๕๐๐
๓๗๔. ไม่ประสงค์จะออกนาม ๑๐๐
๓๗๕. คุณทัศนีย์ พันมาตร์ ๑๐๐
๓๗๖. ครอบครัวชิโนวุฒิชัย ๕๐๐
๓๗๗. คุณวีระ สมบูรณ์ และครอบครัว ๑,๐๐๐
๓๗๘. คุณสุนทร สุรพงษ์ชาญเดช กรุงเทพฯ ๑,๐๐๐
๓๗๙. ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม ๑๖๐
๓๘๐. คุณจันทิมา ธนาสว่างกุล นนทบุรี ๒,๐๐๐
๓๘๑. คุณเพ็ญศรี สรรค์วิทยากุล กรุงเทพฯ ๑,๐๐๐
๓๘๒. พ.ต.สุรพล-วิไล-จิรวัฒน์ ชาญไชย นนทบุรี ๑๐๐
๓๘๓. คุณสฤษดิ์ชัย-เอมอร-วรุตม์ สุทธิพงษ์ ๑๐๐
๓๘๔. คุณจิตรา-วิจิตร เจริญจิตไพศาล กรุงเทพ ๑,๐๐๐
๓๘๕. ครอบครัวธีรวิจารณญาณกุล กรุงเทพฯ ๒,๐๐๐
๓๘๖. คุณนฤมล ฉัตรรัตนเวช ๑๐๐
๓๘๗. โรงเรียนวรรณสว่างจิต กรุงเทพฯ ๑,๐๐๐
๓๘๘. คุณแทนคุณ จิตต์อิสระ กรุงเทพฯ ๒,๐๐๐
๓๘๙. สำนักแม่ชีไทยสุรินทร์ ๑,๓๐๐
๓๙๐. คุณวาสนา สุขพันธ์โพธาราม กรุงเทพฯ ๒,๕๐๐
๓๙๑. คุณบัญชา เฉลิมชัยกิจ (สนพ.สุขภาพใจ) กรุงเทพฯ ๑๐,๐๐๐
๓๙๒. คุณจินตนา เฉลิมชัยกิจ กรุงเทพฯ ๒,๐๐๐
๓๙๓. อาจารย์นิตยา ๒๐๐
๓๙๔. คุณจิตรลดา มหิทธิกร กรุงเทพฯ ๖๐๐
๓๙๕. ไม่ประสงค์จะออกนาม ๘๑๐
๓๙๖. ไม่ประสงค์จะออกนาม ๓๐๐
๓๙๗. คุณไพศาล รักกิจเกษตร ๕๐๐
๓๙๘. คุณปรีดี หิรัญพฤกษ์ ๑,๐๐๐
๓๙๙. คุณภานุวัฒน์ เอี่ยมเจริญ กรุงเทพฯ ๑,๕๐๐
๔๐๐. คุณประภัสสร เธียรปัญญา กรุงเทพฯ ๑,๐๐๐
๔๐๑. ไม่ประสงค์จะออกนาม ๑๐๐
๔๐๒. ไม่ประสงค์จะออกนาม ๒๐๐
๔๐๓. คุณนิติยา กันธิยะตอ ๕๐
๔๐๔. ร้านหมุ้ยเง็ก ๑๐๐
๔๐๕. คุณนิพนธ์ เดชช่วง ๕๐
๔๐๖. คุณเบื่อ โค้วบุญชัย ๔๐
๔๐๗. คุณจำปา ทองผาสุข สมุทรสาคร ๒๐๐
๔๐๘. คุณชาญ ทองผาสุข สมุทรสาคร ๒๐๐
๔๐๙. คุณธีราพร ชัยอรุณดีกุล ๒๐๐
๔๑๐. พระบุญชู ติสาโร และคณะศรัทธาญาติโยม สกลนคร ๓,๓๐๓
๔๑๑. คุณสุจินพร ญาณเวคิน กรุงเทพฯ ๑๐๐
๔๑๒. พระไชยา อภิชโย อุดรธานี ๗๐๐
๔๑๓. คุณกวี พงษ์โสภา กรุงเทพ ๓๐๐
๔๑๔. คุณสิริลักษณ์ รัตนกร กรุงเทพ ๑,๐๐๐
๔๑๕. คุณชุมพล หนูอินทร์ ยโสธร ๑๐๐
๔๑๖. วัดวังศิลาธรรมมาราม และศูนย์ฝึกอบรมเด็กอ่อนก่อนเกณฑ์ ในวัดวังศิลา ระยอง ๕,๙๐๐
๔๑๗. คุณชาคริต อริยอาภากมล นครพนม ๒๐๐
๔๑๘. คุณสันติ อิศราพันธ์ ราชบุรี ๕๐๐
๔๑๙. คุณสุทธิศักดิ์ อรุณเรืองสวัสดิ์
๔๒๐. เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง เชียงราย ๑๐๐
๔๒๑. คุณวารีรัตน์ ถาน้อย กรุงเทพน ๒๐๐
๔๒๒. คุณอรศรี งามวิทยาพงศ์ ๙๖๘
๔๒๓. โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สระบุรี ๑๐๐
๔๒๔. คุณสมศรี ไตรสุทธิ กรุงเทพฯ ๗๐๐
๔๒๕. คุณเพ็ญประภา ๑,๐๐๐
๔๒๖. ไม่ประสงค์จะออกนาม ๒,๐๐๐
๔๒๗. คุณวัลลภา ราชแพทยาค ๕๐๐
๔๒๘. คุณรุ้งลาวัลย์ เก้าประดิษฐ์ กรุงเทพฯ ๑,๐๐๐
๔๒๙. คณะผู้จัดทำสร้อยทองสาร ๒,๐๐๐
๔๓๐. คุณเมธี-ภมรมาส จันทรา ๑,๐๐๐
๔๓๑. สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี กรุงเทพฯ ๓๐๐
๔๓๒. ศูนย์ทับทิมนิมิต สุรินทร์ ๒,๐๐๐
๔๓๓. คุณสุนทรี เติมวิสุทธิ์กุล กรุงเทพ ๔๐๐
๔๓๔. พระเจษฎา สมาหิโต อ่างทอง ๕,๐๐๐
๔๓๕. แม่ชีแสงมานิตย์ อินทรมีภู
๔๓๖. คุณกนกวรรณ กรุณาฤทธิโยธิน นนทบุรี ๔๐๐
๔๓๗. คุณภราดร โรจนมณเฑียร ชลบุรี ๓๐๐
๔๓๘. ต้นผ้าป่า ๔,๑๖๐
๔๓๙. มูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อน ๙๓๘
๔๔๐. กิจกรรมสอยดาว ๑๙,๙๖๐
๔๔๑. คุณฐานิสราประธานราษฏร์นิกร ๑,๐๐๐
๔๔๒. คุณประสิทธิ์เลาหลินรงค์ ๑,๐๐๐
๔๔๓. โรงเรียนกระเทียมวิทยา สุรินทร์ ๒๐๐
๔๔๔. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ๒๐๐
๔๔๕. พระเจษฎาสมาหิโต อ่างทอง ๕,๐๐๐
๔๔๖. คุณนิมิตจรุงจิตต์ กรุงเทพฯ ๑๐๐
๔๔่๗. คุณลัดดาเอกสมาราเมษฐ์ ๑๐๐
๔๔๘. คุณธนวรรณชูแสง ๒๐
๔๔๙. คุณพิมพรรณตันสกุล ๑๐๐
๔๕๐. คุณกัญญเกษม-มรกตศักดิ์นิมิตร ๒๐๐
๔๕๑. คุณเริงชัยตันสกุล ๑๘๐
๔๕๒. พระครูรัตโนภาส อุดรธานี ๕๕๐
๔๕๓. พระเทพรักษ์เขมปญฺโญ นครราชสีมา ๑๖๐
๔๕๔. พระอธิการเต็ม ถิรธมฺโม ร้อยเอ็ด ๓๐๐
๔๕๕. คุณสมเกียรติจันทรสีมา กรุงเทพฯ ๑๐๐
๔๕๖. คุณบัณฑิตเอื้อวัฒนานุกูล กรุงเทพฯ ๑๐๐
๔๕๗. คุณสุภาพรรณพลังศักดิ์ กรุงเทพฯ ๒๐๐
๔๕๘. คุณพิณผกางามสม กรุงเทพฯ ๑๐๐
๔๕๙. คุณประสิทธ์แก้วใจรักษ์ กรุงเทพฯ ๕๐
๔๖๐. คุณปิ่นแก้วอุ่นแก้ว กรุงเทพฯ ๕๐
๔๖๑. คุณภานุวัฒน์อภิวัฒนชัย กรุงเทพฯ ๑๐๐
๔๖๒. แม่ชีชุดาลาภสุวรรณสกุล นครศรีธรรมราช ๑๐๐
รวม ๓๒๙,๙๓๔

 

ผู้ที่ให้การสนับสนุนการจัดทอดผ้าป่า
วัดทองนพคุณ อนุเคราะห์สถานที่ในการจัดงาน
กรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด อนุเคราะห์เวทีการแสดง, เต็นท์, โต๊ะ, เก้าอี้, ไฟ้ฟ้า, ไม้ประดับ, รถสุขา
สมาคมเผยแผ่ "เต๊กก่า" จีจินเกาะ อนุเคราะห์ที่จอดรถ และอุปกรณ์ใส่อาหาร
มูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อน อนุเคราะห์อาหารสำหรับเลี้ยงทีมงาน นักแสดง และผู้ร่วมงาน
พระศรีปริยัติโมลี ประธานฝ่ายบรรพชิต และวิทยากรร่วมเสวนา
อ.สุลักษณ์ ศิวรักษ์ วิทยากรร่วมเสวนา
คุณเตือนใจ ดีเทศน์ ประธานฝ่ายคฤหัสห์และวิทยากรร่วมเสวนา
คุณสุเมธ โสฬส ผู้ดำเนินรายการเสวนา
โรงเรียนรุ่งอรุณ ร่วมแสดงรายการบนเวที
คุณอารักษ์ อาภากาศ ร่วมแสดงดนตรี
คุณฤทธิพร อินสว่าง และคณะ ร่วมแสดงดนตรี
คุณแทนคุณ จิตต์อิสระ พิธีกรในงานภาคบันเทิง
สำนักพิมพ์สุขภาพใจ อนุเคราะห์ของรางวัลวิทยากรและนักแสดง
สำนักพิมพธรรมดา อนุเคราะห์ของรางวัลวิทยากรและนักแสดง
เพื่อนๆ จากองค์กรต่างๆ

Last Updated (Wednesday, 29 December 2010 05:40)

 
บทบาทของกลุ่ม
  • อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  • พัฒนาและฟื้นฟูชนบท จัดอบรมสัมมนา
  • ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
  • จัดการศึกษาทางเลือก
  • เผยแผ่ศาสนธรรม
ฝ่ายประสานงาน
  • บ้านจิตอาสา ชั้น ๔ ๒๐๔๔/๒๑ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
เกี่ยวกับเรา
  • ประยุกต์ใช้หลักศาสนธรรมและพิธีกรรม กับชีวิต สังคม และธรรมชาติ อย่างสมสมัย ด้วยความร่วมมือระหว่างพุทธบริษัท และศาสนิกจากศาสนาอื่นๆ
ติดต่อเรา
  • Email: [email protected]
  • โทรศัพท์ : ๐๒-๓๑๙-๕๐๑๗, ๐๘๐-๔๔๖-๗๙๑๘ โทรสาร ๐๒-๓๑๙-๕๐๑๙
  • MSN: [email protected]