04 January 2011, 05.17 ความเคลื่อนไหว
ธรรมโฆษณ์ศึกษา เพื่อสุขภาพทางจิตวิญญาณ
การที่ท่านพุทธทาสภิกขุได้ก่อตั้งสวนโมกขพลารามขึ้น เป็นอารามอันเป็นกำลังแห่งความหลุดพ้น นับเป็นก้าวใหม่ของพุทธศาสนาไทย หรือของโลกก็ว่าได้
29 December 2010, 05.31 ความเคลื่อนไหว
ระดมธรรม ระดมทุน ต้านบริโภคนิยม
รายนามผู้ร่วมสนับสนุน-บริจาคสมทบ ระดมธรรม ระดมทุน ต้านบริโภคนิยม วันที่ ๕-๖ มีนาคม ๒๕๔๘ ณ วัดทองนพคุณ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ยอดบริจาคถึงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๘ รวม ๓๒๙,๙๓๔
29 December 2010, 05.13 ความเคลื่อนไหว
การศึกษาเพื่อสุขภาพทางจิตวิญาณ
"ความบันเทิงในธรรมนั้นมีพลังมาก" พระมหาเชิดชัย กวิวังโส จากกลุ่มพุทธทาสศึกษา เล่าคั่นรายการว่าสมัยที่ท่านบวชเป็นสามเณร ท่านได้คุยธรรมะกับกลวงตา ซึ่งป่วยเป็นโรคเก๊าต์ ตลอด ๓
29 December 2010, 05.08 ความเคลื่อนไหว
กิจกรรม ปีที่ ๒ ครึ่งแรก
กิจกรรม ปีที่ ๒ ครึ่งแรก (ม.ค.-มิ.ย. ๔๘) ครั้งที่ ๑๒ หัวข้อ "ปฏิปทาปริทรรศน์" ๑๑–๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๘ พระมหาบุญช่วย สิรินฺธโร ครั้งที่ ๑๑ หัวข้อ "สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู" ๑๔–๑๕
29 December 2010, 04.57 ความเคลื่อนไหว
กิจกรรม ปีที่ ๑
กิจกรรม ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๖ หัวข้อ "อตัมมยตาประยุกต์" ๑๓ – ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ โดย พระดุษฎี เมธังกุโร ดาวน์โหลด (แฟ้ม MS Word ที่บีบอัดไว้ในแฟ้ม .zip) สรุป อตัมมยตาประยุกต์ (77 KB) ครั้งที่ ๕
27 December 2010, 16.03 ความเคลื่อนไหว
แวดวงเสขิยธรรม มกราคม - มีนาคม 2548
๑สามเดือนต้นปี ๒๕๔๘ ผ่านไปอย่างรวดเร็วเช่นเคย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ “คน” หรือ “องค์กร” ที่ต้องทำงานเชิงรุก ในประเด็นละเอียดอ่อนและค่อนข้างร้อน เช่น กลุ่มเสขิยธรรม ปี ๒๕๔๘
27 December 2010, 15.56 ความเคลื่อนไหว
ประชุมใหญ่เสขิยธรรม ครั้ง 15 ประจำปี 2547
ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ ๑๕ แล้ว สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของกลุ่มเสขิยธรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมใหญ่ประจำปีในการพบปะพูดคุยกับบุคคลในเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุ สามเณร
Latest Update
 
บทบาทของกลุ่ม
  • อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  • พัฒนาและฟื้นฟูชนบท จัดอบรมสัมมนา
  • ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
  • จัดการศึกษาทางเลือก
  • เผยแผ่ศาสนธรรม
ฝ่ายประสานงาน
  • บ้านจิตอาสา ชั้น ๔ ๒๐๔๔/๒๑ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
เกี่ยวกับเรา
  • ประยุกต์ใช้หลักศาสนธรรมและพิธีกรรม กับชีวิต สังคม และธรรมชาติ อย่างสมสมัย ด้วยความร่วมมือระหว่างพุทธบริษัท และศาสนิกจากศาสนาอื่นๆ
ติดต่อเรา
  • Email: [email protected]
  • โทรศัพท์ : ๐๒-๓๑๙-๕๐๑๗, ๐๘๐-๔๔๖-๗๙๑๘ โทรสาร ๐๒-๓๑๙-๕๐๑๙
  • MSN: [email protected]