08 January 2015, 07.20 จดหมายข่าวเสขิยธรรม
จดหมายข่าว เสขิยธรรม [รวม]
เสขิยธรรม ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2534 Download : ดาวน์โหลด เสขิยธรรม ฉบับที่ 6 เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2534 Download : ดาวน์โหลด เสขิยธรรม ฉบับที่ 8 ปีที่ 2 เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2534 Download : ดาวน์โหลด เสขิยธรรม ฉบับที่ 9 ปีที่ 2 เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2535 Download : ดาวน์โหลด เสขิยธรรม ฉบับที่ 10 ปีที่ 2 เดือนมีนาคม-เมษายน 2535 Download : ดาวน์โหลด เสขิยธรรม
28 June 2005, 07.32 จดหมายข่าวเสขิยธรรม
ฉบับที่ ๖๔ ระดมธรรม ระดมทุน ต้านบริโภคนิยม
ปีที่ ๑๕ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๔๘ บรรณาธิการบันทึก - วัด–เมือง–บ้าน วันวาน..วันนี้..วันพรุ่ง ปฏิกิริยา - คุณสมัคร กับ คุณทักษิณ จับกระแส - นายกฯ ทักษิณ กับตัวตนและท่าทีที่ “ไม่ใช่” และ “ไม่เป็น” กัลยาณมิตร - ประชาธิปไตยแบบพุทธในมุมมองของ ‘ซัมด้อง รินโปเช’ - พลังแห่งการอยู่วิเวก ประยุกต์ธรรม - เรียนรู้อย่างตื่นรู้ -
28 March 2005, 09.07 จดหมายข่าวเสขิยธรรม
ฉบับที่ ๖๓ ปีใหม่... อย่าให้ รก - รุงรัง
ปีที่ ๑๕ มกราคม - มีนาคม ๒๕๔๘ บรรณาธิการบันทึก - สิ้นสุด..หรือ..สืบสาน จดหมายสหายธรรม ปฏิกิริยา - ท่าทีชาวพุทธต่อหนังสือ “พลังแห่งชีวิต: Power for Living” จับกระแส - กระบวนการสร้างสันติภาพใน ๓ จว. ชายแดนภาคใต้ - สังคมไทยกับทางรอดที่ควรเลือก: เหลียวหลังแลหน้าจากราชดำเนินถึงตากใบ - เศรษฐี ๕๐๐ บทความหลัก - ๒๖เบญจคุณ:
28 December 2004, 09.12 จดหมายข่าวเสขิยธรรม
ฉบับที่ ๖๒ พัฒนา
ปีที่ ๑๔ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๔๗ บรรณาธิการบันทึก - เห็นกันอยู่หลัดๆ ปฏิกิริยา -เขย่าตะกอนประวัติศาสตร์: สะสางตกค้างมุมมองประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ไทย จับกระแส - ไข้หวัดนก..ในใจ จดหมายสหายธรรม เสขิยทัศน์ - ดร.สุรยุทธ “เอเซีย” รัตนพจนารถ และคณะ กับชุดโครงการ “พัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ” ภิกษุณีสงฆ์ - การควบคุมคุณภาพของภิกษุณีสงฆ์ -
28 September 2004, 09.15 จดหมายข่าวเสขิยธรรม
ฉบับที่ ๖๑ แด่..เจริญ วัดอักษร บัวพ้นน้ำในสังคมไทย
ปีที่ ๑๔ กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๔๗ บรรณาธิการบันทึก - เจริญ วัดอักษร “ใครสร้าง...ใครทำลาย ?” ปฏิกิริยา - ปฏิกิริยาต่อธงอธรรม จับกระแส - “ขาประจำ” ของคุณทักษิณ -ช่วยสร้างอหิงสาให้เป็นวัฒนธรรม แด่...เจริญ วัดอักษร -ลาแล้ว...เจริญ วัดอักษร -ขอบคุณ เจริญ วัดอักษร -แด่...เจริญ วัดอักษร นักต่อสู้ผู้ยิ่งยง -เจริญ วัดอักษร นักสู้สามัญชน -ธรรมปรารภ ประยุกต์ธรรม
28 June 2004, 09.24 จดหมายข่าวเสขิยธรรม
ฉบับที่ ๖๐ ธรรมยาตรา...รักษาลำน้ำโขง
เมษายน - มิถุนายน ๒๕๔๗ บรรณาธิการบันทึก - รัฐบาลขาลง ผ้าป่าฯ และธรรมยาตราลำน้ำโขง ปฏิกิริยา - สมณศักดิ์ซื้อได้..ไม่ผิดวินัย ? -๒๗๖ ข่มขืนเมียไม่บาป บทความหลัก - ไปด้วยธรรม... ธรรมยาตรา -สายน้ำแห่งความทรงจำ ...ลำน้ำโขง -ฤๅ “เราจะเอาเสือขี่หลัง” : น้ำของ - จากมุมมองแม่หญิงลาว ดวงเดือน บุนยาวงศ์ -รู้จักแม่น้ำโขง บทความพิเศษ
28 March 2004, 09.28 จดหมายข่าวเสขิยธรรม
ฉบับที่ ๕๙ ความตาย
มกราคม - มีนาคม ๒๕๔๗ บรรณาธิการบันทึก - เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และ ดับไป ปฏิกิริยา - นายกรัฐมนตรีกับช่องทางแห่งความเสื่อม ? จับกระแส - วิกฤต การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมไทย บทความหลัก - ความตายในมิติทางสังคมและจิตวิญญาณ - ความตายและการปฏิบัติต่อผู้ที่กำลังสิ้นใจ บทความพิเศษ - การช่วยเหลือทางจิตใจแก่ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ประยุกต์ธรรม -
28 December 2003, 09.31 จดหมายข่าวเสขิยธรรม
ฉบับที่ ๕๘ เหลียวมองพุทธศาสนา อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๔๖ บรรณาธิการบันทึก - ความร่วมมือ มิตรภาพ และกำลังใจ ปฏิกิริยา - ภาพสะท้อน - พระเกย์ ในร่มกาสาวพัสตร์ จับกระแส - ประชุมพุทธศาสนาเพื่อสังคม ที่เกาหลีใต้ - การศึกษาทางเลือก เมื่อชุมชนปฏิรูปการศึกษาเอง บทความหลัก - การปฏิรูปและฟื้นฟูพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ บทความพิเศษ - ทัศนะทางปรัชญา และศาสนา ของอินเดีย -
28 September 2003, 09.35 จดหมายข่าวเสขิยธรรม
ฉบับที่ ๕๗ ทศวรรษแห่งการจากไปของพุทธทาสภิกขุ
กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๔๖ บรรณาธิการบันทึก - อยู่หรือไป ? ปฏิกิริยา - พระไปทำอะไรในที่ชุมนุมมุสลิม - เที่ยวกรรมฐาน พระอาจารย์บุญนาค โฆโส จับกระแส - สัมภาษณ์ภิกษุณีธัมมนันทา - ๑๓จดหมายถึง สศษ. บทความหลัก - สังคมไทยกับทศวรรษแห่งการจากไปของพุทธทาสภิกขุ บทความพิเศษ - เพราะเอื้ออาทร จึงฆ่าตัดตอน ประยุกต์ธรรม - (โดน) ปิดปากสามวัน ! - ธรรมยาตราเพื่อทะเลสาบสงขลา
28 June 2003, 09.39 จดหมายข่าวเสขิยธรรม
ฉบับที่ ๕๖ สันติภาวะ
เมษายน - มิถุนายน ๒๕๔๖ เสมือนบทนำ - สงครามกับศาสนา..ศาสนธรรมกับสงคราม จับกระแส - อุดมศึกษาเสมสิกขาลัย : แปลงเพาะ ‘กล้า’ ใหม่ในวัย ๗๐ ปีของ ‘ส.ศิวรักษ์’ บทความหลัก - ศาสนธรรมในกระแสแห่งกลียุค เสขิยทัศน์ - ท่าทีชาวพุทธต่อสงครามอิรัก - ศาสนธรรมกับการภาวนาและสันติวิธี - อาณาจักรอเมริกา ศาสนา สงคราม และสันติวิธี บทความพิเศษ - ถือสิทธิอะไร ? :
28 March 2003, 09.44 จดหมายข่าวเสขิยธรรม
ฉบับที่ ๕๕ ท่าที..ชาวพุทธ
มกราคม - มีนาคม ๒๕๔๖ เสมือนบทนำ - ท่าที..ชาวพุทธ บทความหลัก - ท่าทีของชาวพุทธ ต่อเหตุการณ์ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๔ เสขิยทัศน์ - หากปราศจากศาสนธรรม ศาสนาก็เหมือนใบไม้โกร๋น บทความพิเศษ - ใส่ใจ แปลว่า ใส่ใจ เหลียวมองเพื่อนบ้าน - ธุดงค์ของคนรุ่นใหม่สู่ขุนเขาหิมาลัย นานาทรรศนะ - "...ตราบใดที่คนยังจัดการกับความต้องการของตนเองไม่ได้ ทุนนิยมก็ชนะวันยังค่ำ" ประยุกต์ธรรม
28 December 2002, 09.45 จดหมายข่าวเสขิยธรรม
ฉบับที่ ๕๔ พุทธบริษัทกับอนาคตพุทธศาสนา
ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๔๕ เสมือนบทนำ - นักบวชกับบทบาททางการเมือง และ..การจากไปของกัลยาณมิตร ปฏิกิริยา - ก้าวไปสู่ประวัติศาสตร์ถอดเพศ บทความหลัก - พ.ร.บ.คณะสงฆ์กับอนาคตพระพุทธศาสนาของไทย เสขิยทัศน์ - บทบาทพุทธบริษัทกับสังคมร่วมสมัย เหลียวมองเพื่อนบ้าน - ศาสนากับความรอดของสังคม ๑๐๐ ปีพุทธทาส - ปาฐกถา ๙ ปี มรณกรรมพุทธทาส
28 September 2002, 09.47 จดหมายข่าวเสขิยธรรม
ฉบับที่ ๕๓ การฟื้นฟูพระศาสนา จากหายนะสู่วัฒนะ
กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๔๕ เสมือนบทนำ - ก้าวต่อไปของเสขิยธรรม บทความหลัก - การฟื้นฟูพระศาสนา จากหายนะสู่วัฒนะ เสขิยทัศน์ - บทสนทนากับโต๊ะอิหม่ามและภรรยา Yassir and Khadijah Chadly บทความพิเศษ - พุทธศาสนาของธิเบตกับปัญหาทางเพศ เหลียวมองเพื่อนบ้าน - ศรัทธาและรักอันไร้พรมแดน ในเขตแคว้นพม่า–ล้านนา ชีวิตแห่งการภาวนา - สภาวะไม่เอาไหน ธรรมลีลา - นมัสการ สตรีและเด็ก -
28 June 2002, 09.52 จดหมายข่าวเสขิยธรรม
ฉบับที่ ๕๒ ถามหา
เมษายน - มิถุนายน ๒๕๔๕ เสมือนบทนำ - ถามหาพุทธทาสในสังคมไทย บทความหลัก - "สังฆะ" ในทัศนะท่านพุทธทาส - ท่านพุทธทาสภิกขุกับการคณะสงฆ์และพุทธศาสนาในแดนสยาม เสขิยทัศน์ - รำลึก "พุทธทาสภิกขุ" ผ่านการศึกษา–คณะสงฆ์ และสังคมไทย เหลียวมองเพื่อนบ้าน - แนวโน้มใหม่ของพุทธศาสนาในอเมริกา ๑๐๐ ปีพุทธทาส - รำลึกท่านพุทธทาส - พุทธทาสกับอำนาจในสังคมสมัยใหม่ เสขิยบุคคล -
28 March 2002, 09.53 จดหมายข่าวเสขิยธรรม
ฉบับที่ ๕๑ นักบวช..กับสังคมร่วมสมัย
มกราคม - มีนาคม ๒๕๔๕ เสมือนบทนำ - พระธรรมดา เหลียวมองเพื่อนบ้าน - ครูกับศิษย์นิกายเซนสายรินไซ : ใจต่อใจในการฝึกตน เสขิยทัศน์ - การภาวนาและการต่อต้าน บทความหลัก - จากหลวงพ่อนานถึงบทบาทพระในสังคมสมัยใหม่ - นักบวชหญิงกับสังคมสมัยใหม่ บทความพิเศษ - วิกฤตโลกภายใต้โครงสร้างสังคมชายเป็นใหญ่ - "สันติภาพ และ สงคราม" เสขิยบุคคล - พระพิมลธรรมผจญมาร :
28 December 2001, 09.59 จดหมายข่าวเสขิยธรรม
ฉบับที่ ๕๐ ชีวิตกับการภาวนา
ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๔๔ เสมือนบทนำ - ชีวิตหมดปัญหาถ้ารู้จักภาวนา / กองบรรณาธิการ เสขิยทัศน์ - วิทยาศาสตร์ที่แท้ : บทสัมภาษณ์ เอส. เอ็น. โกเอ็นก้า / เฮเลน ทวอคอฟ บทความพิเศษ - เกย์–เลสเบี้ยน : วิบากกรรมของใคร / พระชาย วรธมฺโม ชีวิตแห่งการภาวนา - เมื่อตัว “I” ใหญ่เท่าหม้อแกง / วดีลดา เพียงศิริ สตรีและเด็ก - แม่ชีไทยในทัศนะของข้าพเจ้า / อารยา พยุงพงศ์ การ์ตูน by
28 September 2001, 10.01 จดหมายข่าวเสขิยธรรม
ฉบับที่ ๔๙ หญิงไทย กับโอกาสในการปฏิบัติธรรม
กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๔๔ ภิกษุณีสงฆ์ ทางเลือกที่เลี่ยงได้ยาก / พระไพศาล วิสาโล จุดประสานของการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์การเกิดแห่งสิทธิมนุษยชนที่ถูกต้อง / รัญจวน อินทรกำแหง พุทธทัศนะสำหรับโลกปัจจุบัน / นิพนธ์ แจ่มดวง ครูข้างทาง / วดีลดา เพียงศิริ บทความนี้สำหรับผู้ชายใจกว้าง / อาทิตยา แซ่แต้ – อวยพร อ่อนใจ เสขิยทัศน์
28 June 2001, 10.03 จดหมายข่าวเสขิยธรรม
ฉบับที่ ๔๘ เรียนรู้อย่างพุทธ
ปีที่ ๑๑ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๔๔ กระบวนการเรียนรู้แบบพุทธ / พระไพศาล วิสาโล เมื่อสมเด็จกรมพระยาดำรงฯ พบครูบาศรีวิชัย / ม.ล.สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ สัมมาอาชีวะสำหรับสังคมสมัยใหม่ / ปรีดา เรืองวิชาธร จากไม้ใกล้ฝั่ง ฝากความหวังถึงคนหนุ่มสาว / สุลักษณ์
28 March 2001, 10.05 จดหมายข่าวเสขิยธรรม
ฉบับที่ ๔๗ สันติสุขจงมีแด่เรา และท่านทั้งหลาย
ปีที่ ๑๑ มกราคม - มีนาคม ๒๕๔๔ ชีวิต ศรัทธา และผืนผ้า : การสืบทอดความรู้เรื่องผ้าทอ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ / เครือมาศ วุฒิการณ์ เกสรของแผ่นดิน / วิลักษณ์ ศรีป่าซาง สุขภาพคนจนคือทางออกของสังคม / สุลักษณ์ ศิวรักษ์ พุทธวิธีผ่าทางตันสมัชชาคนจน / พระทวีศักดิ์ จิรธมฺโม ในห้วงคำนึงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านอาจารย์พุทธทาส /
28 December 2000, 10.07 จดหมายข่าวเสขิยธรรม
ฉบับที่ ๔๖
ปีที่ ๑๐ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๔๓ พุทธศาสนากับทางเลือกในยุคบริโภคนิยม / กองบรรณาธิการ โพธิสัตวมรรค / ส.ศ.ษ. พรหมจรรย์และอริยวินัยในสังคมปัจจุบัน / กองบรรณาธิการ ลดอาหารเพื่อธรรมะ / พระไพศาล
28 September 2000, 10.08 จดหมายข่าวเสขิยธรรม
ฉบับที่ ๔๕ สุนทรียภาพกับศาสนธรรม
ปีที่ ๑๐ กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๔๓ ธรรมคีตา : ลีลาธรรมจากบังกาลอร์ถึงเชียงใหม่ / เครือมาศ วุฒิการณ์ สุนทรียภาพกับศาสนธรรม : บทสัมภาษณ์ อ.โกวิท เอนกชัย / กองบรรณาธิการ บทบาทศาสนิกชน ในการยุติความรุนแรงในพม่า / สุลักษณ์
28 June 2000, 10.10 จดหมายข่าวเสขิยธรรม
ฉบับที่ ๔๔ ฟื้นฟูพระศาสนา ภารกิจของใคร
ปีที่ ๑๐ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๔๓ การฟื้นฟูพระศาสนา : ภารกิจของชาวพุทธยุคหลังกึ่งพุทธกาล / กองบรรณาธิการ การฟื้นฟูพระศาสนา : ภารกิจของใคร? บทสัมภาษณ์ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต และรสนา โตสิตระกูล / กองบรรณาธิการ ศีลธรรมของเยาวชน เริ่มที่…บ้าน / พระศรีปริยัติโมลี ลานวัดลานเมือง …สู่ศตวรรษปรีดี พนมยงค์ / กองบรรณาธิการ ความจริงที่ถูกมองข้าม อนุสติจากกรณีฆ่า
28 March 2000, 10.11 จดหมายข่าวเสขิยธรรม
ฉบับที่ ๔๓ กรณีธรรมกาย… ความล่มสลายของคณะสงฆ์ไทย
ปีที่ ๑๐ มกราคม - มีนาคม ๒๕๔๓ เพื่อความเข้าใจกรณีวัดพระธรรมกาย / สมเกียรติ มีธรรม อนุทินกรณีธรรมกาย / กองสาราณียกร ข้อคิดเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับการปรับปรุงการปกครองคณะสงฆ์ / พระธรรมปิฎก หลักการสำคัญที่ควรพิจารณาในการปรับปรุง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ / พระศรีปริยัติโมลี ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปการปกครองคณะสงฆ์ / กลุ่มเสขิยธรรม กรณีธรรมกาย :
28 December 1999, 10.13 จดหมายข่าวเสขิยธรรม
ฉบับที่ ๔๒ พระสงฆ์กับการทำงานเพื่อสังคม จะก้าวเดินไปทางใด
ปีที่ ๙ กันยายน - ธันวาคม ๒๕๔๒ เสขิยธรรม...จะก้าวเดินไปทางใด? / บทสัมภาษณ์ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) พุทธศาสนาในเมืองไทยเสื่อมทรุดด้วยเหตุใด? : เมื่อเงินเป็นใหญ่ในชีวิตพรหมจรรย์ / สันติกโรภิกขุ เป้าหมายสูงสุดของทะไลลามะขอเป็นพระธรรมดา / สุทธิชัย หยุ่น สัมภาษณ์องค์ทะไลลามะ “เรื่องสุกรยักษ์” : เมื่อพุทธทาสภิกขุวิพากษ์คณะสงฆ์
28 August 1999, 10.15 จดหมายข่าวเสขิยธรรม
ฉบับที่ ๔๑ อนาคตของพุทธศาสนา รุ่งเรื่องหรือร่วงโรย
ปีที่ ๙ พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๔๒ บทบาทของพุทธศาสนาในสภาวะวิกฤติของอารยธรรมโลก / ศ.น.พ. ประเวศ วะสี อนาคตของพุทธศาสนา : รุ่งเรืองหรือร่วงโรย? / บทสัมภาษณ์ พระศรีปริยัติโมลี(สมชัย กุสลจิตฺโต), พระมหาเจิม สุวโจ, พระไพศาล วิสาโล ความอ่อนแอและความเสื่อมโทรมของคณะสงฆ์ไทย พุทธทัศน์เพื่อความเป็นไทยของนายปรีดี
Latest Update
 
บทบาทของกลุ่ม
  • อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  • พัฒนาและฟื้นฟูชนบท จัดอบรมสัมมนา
  • ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
  • จัดการศึกษาทางเลือก
  • เผยแผ่ศาสนธรรม
ฝ่ายประสานงาน
  • บ้านจิตอาสา ชั้น ๔ ๒๐๔๔/๒๑ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
เกี่ยวกับเรา
  • ประยุกต์ใช้หลักศาสนธรรมและพิธีกรรม กับชีวิต สังคม และธรรมชาติ อย่างสมสมัย ด้วยความร่วมมือระหว่างพุทธบริษัท และศาสนิกจากศาสนาอื่นๆ
ติดต่อเรา
  • Email: [email protected]
  • โทรศัพท์ : ๐๒-๓๑๙-๕๐๑๗, ๐๘๐-๔๔๖-๗๙๑๘ โทรสาร ๐๒-๓๑๙-๕๐๑๙
  • MSN: [email protected]