ตามศรัทธาและกำลังที่ท่านมี เช่น

1.แนะนำสมาชิกใหม่ ท่านละ 3 ราย โดยถ่ายเอกสารใบสมัครจากใน “จดหมายข่าวเสขิยธรรม” (หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร...ที่นี่ (pdf file ขนาด 178 KB) - [ดาวน์โหลด Acrobat Reader] ) แล้วช่วยหาสมาชิก หรือส่งรายชื่อผู้ที่ท่านเห็นว่าเราควรติดต่อ มายังฝ่ายสมาชิก “จดหมายข่าวเสขิยธรรม”

2.สั่งซื้อ “จดหมายข่าวเสขิยธรรม” ในราคาลด 40% ไปจำหน่ายหรือแจกจ่ายในโอกาสต่าง ๆ (ลดในอัตรานี้สำหรับผู้ซื้ออย่างน้อย ๕๐ เล่ม)

3.ติดต่อลงโฆษณา หรือช่วยหาโฆษณาเพื่อสนับสนุน “จดหมายข่าวเสขิยธรรม”

4.ร่วมตั้งกองทุนเพื่อการจัดพิมพ์ “จดหมายข่าวเสขิยธรรม” กองทุนละ 1,000 บาท โดยทางกองบรรณาธิการจะจัดหาหนังสือตอบแทนให้ท่านในมูลค่าเท่ากัน (ตามราคาปก)

5.ร่วมตั้งกองทุนสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร และแม่ชี สมาชิกกลุ่มเสขิยธรรม กองทุนละ 5,000 บาท

6.ร่วมบริจาค (ทั้งหมดหรือสมทบบางส่วน) เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม เสวนา – อภิปราย ของกลุ่มเสขิยธรรม กิจกรรมละ 15,000 บาท (จัดอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง)

7.ร่วมบริจาค (ทั้งหมดหรือสมทบบางส่วน) เพื่อสนับสนุนจัดการอบรมให้กับพระภิกษุ สามเณร และแม่ชี กิจกรรมละ 25,000 บาท (จัดอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง)

8.บริจาคเข้า “กองทุนเสขิยธรรม” ตามกำลังศรัทธา ..

Last Updated (Tuesday, 04 January 2011 07:47)

 
บทบาทของกลุ่ม
  • อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  • พัฒนาและฟื้นฟูชนบท จัดอบรมสัมมนา
  • ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
  • จัดการศึกษาทางเลือก
  • เผยแผ่ศาสนธรรม
ฝ่ายประสานงาน
  • บ้านจิตอาสา ชั้น ๔ ๒๐๔๔/๒๑ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
เกี่ยวกับเรา
  • ประยุกต์ใช้หลักศาสนธรรมและพิธีกรรม กับชีวิต สังคม และธรรมชาติ อย่างสมสมัย ด้วยความร่วมมือระหว่างพุทธบริษัท และศาสนิกจากศาสนาอื่นๆ
ติดต่อเรา
  • Email: [email protected]
  • โทรศัพท์ : ๐๒-๓๑๙-๕๐๑๗, ๐๘๐-๔๔๖-๗๙๑๘ โทรสาร ๐๒-๓๑๙-๕๐๑๙
  • MSN: [email protected]