[ ยอดรวมถึงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๗ ]

ลำดับ ชื่อ นามสกุล จังหวัด จำนวน (บาท)

๑.

คุณพรรณี วงศ์ภิรมย์ศานติ์ กรุงเทพฯ ๑,๐๐๐
๒. คุณเพชรวรรณ พึ่งรัศมี ยะลา ๑,๐๐๐
๓. คุณโชคชัย บัณฑิตศิละศักดิ์ สมุทรปราการ ๑,๐๐๐
๔. ท.ญ.กิตติพร จงขจรพงษ์ สุราษฎร์ธานี ๑,๐๐๐
๕. น.พ.ไพบูลย์ศักดิ์ ศิวาวุธ ยะลา ๑,๐๐๐
๖. คุณชำนาญ เตชะนิรัติศัย กทม. ๕,๐๐๐
๗. คุณสุภัทร์ อักษราชัยพฤกษ์ กทม. ๑๐๐
๘. คุณศักดิ์ชัย พันธุ์คำภู นครสวรรค์ ๑๐๐
๙. คุณพรรณปพร นิศากรวานิชกุล กรุงเทพฯ ๒๐๐
๑๐. คุณชำนาญ เตชะนิรัติศัย กรุงเทพฯ ๕,๐๐๐
๑๑. คุณประภพ บวรชัยพร กรุงเทพฯ ๑๐๐
๑๒. คุณอนุชน วัฒนาภา กรุงเทพฯ ๖๐๐
๑๓. คุณอรศรี งามวิทยาพงศ์ กรุงเทพฯ ๑,๐๐๐
๑๔. คุณรพีพรรณ บุญพัฒนาภรณ์ กรุงเทพฯ ๒๐๐
๑๕. คุณสุคนธ์ เพ็ชรศรี พัทลุง ๒๐๐
๑๖. คุณสมหมาย หลั่งน้ำสังข์ กรุงเทพฯ ๒,๐๐๐
๑๗. คุณดวงพร กังวาลไกล เชียงราย ๒,๐๐๐
๑๘. คุณวิภาพันธ์ ก่อเกียรติขจร ชลบุรี ๕,๐๐๐
๑๙. คุณพรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์ กรุงเทพฯ ๓๐๐
๒๐. บริษัท ส.ปุณณวิตีเทรดดิ้ง จำกัด กรุงเทพฯ ๒,๐๐๐
๒๑. บริษัท แสงปราณี จำกัด กรุงเทพฯ ๑,๐๐๐
๒๒. คุณประวิทย์ แจ่มละออและครอบครัว กรุงเทพฯ ๑,๐๐๐
๒๓. คุณ Venetai Walkey ลำพูน ๓๐๐
๒๔. คุณธีรทัต สุขขี ลพบุรี ๑๐๐
๒๕. คุณบุบผา อนันต์สุชาติกุล เชียงใหม่ ๑,๐๐๐
๒๖. คุณอารีย์ ชื่นวัฒนา กรุงเทพฯ ๒๐๐
๒๗. คุณนุชรี ตรีโลจน์วงศ์ กรุงเทพฯ ๒๐๐
๒๘. คุณวัลลภา ราชแพทยาคม กรุงเทพฯ ๑,๐๐๐
๒๙. มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ (โครงการ BRC) เชียงใหม่ ๓๐,๐๐๐
๓๐. คุณมณฑน์จิตเกษม จงพิพัฒน์ยิ่ง ๒,๐๐๐
๓๑. คุณจันทิมา ธนาสว่างกุล ๒,๐๐๐
๓๒. คุณสุเมศ โสฬศ ๑,๐๐๐
๓๓. คุณทวี คูหาเจริญ ๑,๐๐๐
๓๔. คุณนิศากร

เวศกิจกุล

๓๐๐
๓๕. คุณวิจิตตรา ภัทรมัย ๕๐๐
๓๖. คุณสมพงษ์ วีระคณานนท์ ๒,๐๐๐
๓๗. คุณรจนา ศรีสุวรรณ ๑๐๐
๓๘. พระกิตติศักดิ์ กิตฺติโสภโณ ๑,๐๐๐
๓๙. คุณเตือนใจ ดีเทศน์ ๑,๐๐๐
๔๐. ม.ล.สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ๒,๐๐๐
๔๑. น.พ.มนัส อดุลศิริสวัสดิ์ ๕,๐๐๐
๔๒. คุณสุภาวดี หาญเมธี ๒,๐๐๐
๔๓. คุณพรรณี วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ๒,๐๐๐
รวม ๘๕,๕๐๐

Last Updated (Tuesday, 04 January 2011 07:41)

 
บทบาทของกลุ่ม
  • อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  • พัฒนาและฟื้นฟูชนบท จัดอบรมสัมมนา
  • ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
  • จัดการศึกษาทางเลือก
  • เผยแผ่ศาสนธรรม
ฝ่ายประสานงาน
  • บ้านจิตอาสา ชั้น ๔ ๒๐๔๔/๒๑ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
เกี่ยวกับเรา
  • ประยุกต์ใช้หลักศาสนธรรมและพิธีกรรม กับชีวิต สังคม และธรรมชาติ อย่างสมสมัย ด้วยความร่วมมือระหว่างพุทธบริษัท และศาสนิกจากศาสนาอื่นๆ
ติดต่อเรา
  • Email: [email protected]
  • โทรศัพท์ : ๐๒-๓๑๙-๕๐๑๗, ๐๘๐-๔๔๖-๗๙๑๘ โทรสาร ๐๒-๓๑๙-๕๐๑๙
  • MSN: [email protected]