สิทธิประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มเสขิยธรรม
และสมาชิก “จดหมายข่าวเสขิยธรรม”

๑. ลด ๒๐% เมื่อซื้อหนังสือของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
๒๑๑/๒ ซ.งามวงศ์วาน ๓๑ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทร. ๐๒-๙๕๒-๕๐๖๐ ถึง ๒ โทรสาร ๐๒-๕๘๐-๙๓๓๗
มผบ.
๒. ลด ๓๐% เมื่อซื้อหนังสือของกลุ่มเสขิยธรรม
ลด ๑๐% เมื่อเข้าร่วมสัมมนาฝึกอบรม ทัศนศึกษา ที่จัดโดยกลุ่มเสขิยธรรม
๑๒๔ ซอยวัดนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒-๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๔๓๗๙๔๔๕
สขธ.
๓. ลด ๒๕ % เมื่อซื้อหนังสือของสำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก
๔๑๖ ซ.จรัญสนิทวงศ์ ๖๗ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพ ๑๐๗๐๐
โทร. ๐๒-๘๘๑๑๗๓๔
มูลนิธิเด็ก
๔. ลด ๒๐% เมื่อซื้อหนังสือที่ร้านเคล็ดไทย
และลด ๑๐%เมื่อสั่งซื้อทางไปรษณีย์
๑๑๗-๑๑๙ ถ.เฟื่องนคร เขตพระนคร กรุงเทพ ๑๐๒๐๐
โทร. ๐๒-๒๒๕-๙๕๓๖ ถึง ๙ โทรสาร ๐๒-๒๒๒-๔๑๘๘
ษ
๕. ลด ๒๐% เมื่อซื้อสินค้าของมูลนิธิโลกสีเขียว
๓๙๔/๔๖-๔๘ ถ.มหาราช เขตพระนคร กรุงเทพ ๑๐๒๐๐
โทร. ๐๒-๖๒๒-๒๒๕๐ ถึง ๒ โทรสาร ๐๒-๖๒๒-๑๖๑๘
มูลนิธิโลกสีเขียว
๖. ลด ๒๐% เมื่อซื้อหนังสือของสำนักพิมพ์สวนเงินมีมา
(และลด ๑๐% เมื่อซื้อหนังสือของ สนพ.อื่นในร้านศึกษิต กรณีสั่งซื้อทางไปรษณีย์ไม่รวมค่าจัดส่ง)
๑๑๓-๑๑๕ ถ.เฟื่องนคร เขตพระนคร กรุงเทพ ๑๐๒๐๐
โทร. ๐๒-๒๒๕-๙๕๓๖ ถึง ๙ โทรสาร ๐๒-๒๒๒-๔๑๘๘
๗. ลด ๑๕% เมื่อซื้อหนังสือของมูลนิธิสุขภาพไทย
๕๒๐/๑-๒ ซ.เทศบาลรังรักษ์เหนือ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทร. ๐๒-๙๔๕-๓๔๙๐ โทรสาร ๐๒-๙๕๔-๓๔๙๑
มูลนิธิสุขภาพไทย
๘. ลด ๕% เมื่อซื้อผัก ผลไม้และผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
ลด ๒๐% เมื่อซื้อหนังสือของมูลนิธิสายใยแผ่นดิน
๑๘๓ อาคารรีเจนท์เฮาส์ ถนนราชดำริ ปทุมวัน กรุงเทพ ๑๐๓๓๐
โทร. ๐๒-๖๕๑-๙๐๕๕ ถึง ๖ โทรสาร ๐๒-๖๕๑-๙๐๗๒
WWF Thailand
๙. ลด ๕% เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ของ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) สำนักงานประเทศไทย (ค่าจัดส่งทั่วประเทศ ๓๐ บาท)
๑๐๔ อาคาร OUTREACH AIT ตู้ ปณ.๔ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
โทร. ๐๒-๕๒๔-๖๑๖๘ ถึง ๙ โทรสาร ๐๒-๕๒๔-๖๑๓๔
WWF Thailand

และ ลด ๓๐% เมื่อซื้อหนังสือของกลุ่มเสขิยธรรม
ลด ๑๐%
เมื่อเข้าร่วมสัมมนาฝึกอบรม ทัศนศึกษา ที่จัดโดยกลุ่มเสขิยธรรม


หมายเหตุ

– ต้องแสดงบัตรทุกครั้งเมื่อประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์
– สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ไม่คิดค่าจัดส่ง
– สิทธิประโยชน์ดังกล่าว ใช้ได้เมื่อสั่งซื้อโดยตรง และซื้อจากร้านค้าที่ระบุไว้เท่านั้น
– สิทธิประโยชน์ทั้งหลายอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Last Updated (Tuesday, 04 January 2011 07:40)

 
บทบาทของกลุ่ม
  • อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  • พัฒนาและฟื้นฟูชนบท จัดอบรมสัมมนา
  • ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
  • จัดการศึกษาทางเลือก
  • เผยแผ่ศาสนธรรม
ฝ่ายประสานงาน
  • บ้านจิตอาสา ชั้น ๔ ๒๐๔๔/๒๑ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
เกี่ยวกับเรา
  • ประยุกต์ใช้หลักศาสนธรรมและพิธีกรรม กับชีวิต สังคม และธรรมชาติ อย่างสมสมัย ด้วยความร่วมมือระหว่างพุทธบริษัท และศาสนิกจากศาสนาอื่นๆ
ติดต่อเรา
  • Email: [email protected]
  • โทรศัพท์ : ๐๒-๓๑๙-๕๐๑๗, ๐๘๐-๔๔๖-๗๙๑๘ โทรสาร ๐๒-๓๑๙-๕๐๑๙
  • MSN: [email protected]