27 December 2010, 13.13 กลุ่มเสขิยธรรม
สิทธิประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มเสขิยธรรม และสมาชิก “จดหมายข่าวเสขิยธรรม”
สิทธิประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มเสขิยธรรม และสมาชิก “จดหมายข่าวเสขิยธรรม” ๑. ลด ๒๐% เมื่อซื้อหนังสือของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ๒๑๑/๒ ซ.งามวงศ์วาน ๓๑ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทร. ๐๒-๙๕๒-๕๐๖๐ ถึง ๒ โทรสาร ๐๒-๕๘๐-๙๓๓๗ ๒. ลด ๓๐% เมื่อซื้อหนังสือของกลุ่มเสขิยธรรม ลด ๑๐% เมื่อเข้าร่วมสัมมนาฝึกอบรม ทัศนศึกษา ที่จัดโดยกลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา
27 December 2010, 13.08 กลุ่มเสขิยธรรม
รายนามผู้บริจาคสมทบกองทุนเสขิยธรรม
[ ยอดรวมถึงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๗ ] ลำดับ ชื่อ นามสกุล จังหวัด จำนวน (บาท) ๑. คุณพรรณี วงศ์ภิรมย์ศานติ์ กรุงเทพฯ ๑,๐๐๐ ๒. คุณเพชรวรรณ พึ่งรัศมี ยะลา ๑,๐๐๐ ๓. คุณโชคชัย บัณฑิตศิละศักดิ์ สมุทรปราการ ๑,๐๐๐ ๔. ท.ญ.กิตติพร จงขจรพงษ์ สุราษฎร์ธานี ๑,๐๐๐ ๕. น.พ.ไพบูลย์ศักดิ์ ศิวาวุธ ยะลา ๑,๐๐๐ ๖. คุณชำนาญ
27 December 2010, 13.04 กลุ่มเสขิยธรรม
กลุ่มเสขิยธรรมในกระแสธารแห่งสังฆะเพื่อสังคม
พระไพศาล วิสาโล ย้อนหลังไปเมื่อปี 2521 ในหมู่บ้านอันทุรกันดารบนภูแลนคาของจังหวัดชัยภูมิ พระรูปหนึ่งได้จัดตั้งศูนย์เด็กขึ้น เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของชาวบ้านที่ไปทำไร่และหักร้างถางพงไกลหมู่บ้าน ก่อนหน้าที่ท่านจะนำเด็กเล็กมาดูแลและสอนหนังสือในศาลาวัดนั้น เด็กเหล่านี้ต้องตามพ่อแม่ไปทำไร่ ต้องตากแดดตากฝนและป่วยไข้กันมากมาย
27 December 2010, 13.02 กลุ่มเสขิยธรรม
ร่วมสนับสนุน กลุ่มเสขิยธรรม และ “จดหมายข่าวเสขิยธรรม”
ตามศรัทธาและกำลังที่ท่านมี เช่น 1.แนะนำสมาชิกใหม่ ท่านละ 3 ราย โดยถ่ายเอกสารใบสมัครจากใน “จดหมายข่าวเสขิยธรรม” (หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร...ที่นี่ (pdf file ขนาด 178 KB) - [ดาวน์โหลด Acrobat Reader] ) แล้วช่วยหาสมาชิก หรือส่งรายชื่อผู้ที่ท่านเห็นว่าเราควรติดต่อ มายังฝ่ายสมาชิก “จดหมายข่าวเสขิยธรรม” 2.สั่งซื้อ “จดหมายข่าวเสขิยธรรม” ในราคาลด 40% ไปจำหน่ายหรือแจกจ่ายในโอกาสต่าง
27 December 2010, 12.59 กลุ่มเสขิยธรรม
กองทุนเสขิยธรรม
จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับกิจกรรมและการเคลื่อนไหวตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของกลุ่มเสขิยธรรม บริหารและควบคุมโดยคณะกรรมการกองทุนฯ อันประกอบไปด้วยคฤหัสถ์และบรรพชิต ภายใต้การดูแลทางการเงินและบัญชี โดย มูลนิธิเสฐียรโกเศศ – นาคะประทีป ซึ่งเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมาย เงินที่รับบริจาคเงินเข้ากองทุนฯ นั้น
27 December 2010, 12.55 กลุ่มเสขิยธรรม
บทบาทของกลุ่มเสขิยธรรมและสมาชิก
  บทบาทของกลุ่มเสขิยธรรมและสมาชิก ปัจจุบัน กลุ่มเสขิยธรรม มีพระสงฆ์ที่เป็นสมาชิก และมีส่วนร่วมในเครือข่ายกว่า ๖๐๐ รูป มีสมาชิกที่เป็นแม่ชีและอุบาสกอุบาสิกากว่า ๑๐๐ รูป/คน ท่านต่าง ๆ เหล่านี้ นอกจากจะมีกิจกรรมพบปะ ประชุม และภาวนาร่วมกันเป็นประจำทุกปีแล้ว ยังมีบทบาทร่วมกับกลุ่มฯ และส่วนตัวที่น่าสนใจอีกมากมายหลายด้าน ดังนี้ 1)
27 December 2010, 12.54 กลุ่มเสขิยธรรม
วัตถุประสงค์ - แนวทาง - เป้าหมาย
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและปฏิบัติธรรม ตลอดจนการวิจัย และการแสวงหาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้หลักศาสนธรรม และพิธีกรรม กับ ชีวิต และสังคม ตลอดจนธรรมชาติ อย่างสมสมัย3.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน กลุ่ม และเครือข่ายนักบวชชายหญิง
27 December 2010, 12.47 กลุ่มเสขิยธรรม
ความเป็นมาของกลุ่มเสขิยธรรม
กว่า ๔ ทศวรรษมาแล้ว ที่ผลพวงแห่งการพัฒนาประเทศให้มีความทันสมัย (ซึ่งเน้นเฉพาะความเจริญทางวัตถุ) ได้ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ เช่น ความอ่อนแอของชุมชนรากหญ้า ความเสื่อมโทรมของธรรมชาติ ความเสื่อมทางศีลธรรมและวัฒนธรรม ตลอดจนความอ่อนแอทางจริยธรรม และสติปัญญาของสังคม เป็นต้น ซึ่งนับวันจะมีความซับซ้อน รุนแรง และยากที่จะเยียวยา ขณะเดียวกัน
Latest Update

[ ใบสมัครสมาชิกกลุ่มเสขิยธรรม จดหมายข่าวเสขิยธรรม และบริจาคสนับสนุนฯ ]

...พูดถึงกลุ่ม “เสขิยธรรม” ชื่อก็ตรงอยู่แล้ว เสขิยธรรม นั้นตัวศัพท์เอง หมายถึง ข้อปฏิบัติที่เรียกกันว่า เสขิยวัตร นั่นแหละ ในพระไตรปิฎก ท่านเรียก เสขิวัตรว่า “เสขิยา ธมฺมา” อย่างในบทสวด ปาติโมกข์ สรุปว่า “...เสขิยา ธมฺมา นิฏฺตา...”
เสขิยธรรม แปลว่า ธรรมที่พึงศึกษาหรือต้องศึกษา แม้ว่าจะหมายถึง เสขิยวัตร แต่ตัวศัพท์เองมีความหมายกว้าง คือแปลว่าสิ่งที่จะต้องศึกษา ซึ่งหมายถึงอะไรก็ตาม ที่จะต้องเรียนรู้ฝึกหัดเพื่อพัฒนาทำชีวิตให้ดีงามขึ้น รวมเข้าใน “ไตรสิกขา” ทั้งสามด้าน ทั้ง ศีล สมาธิ ปัญญา...

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
“เสมือนบทนำ” เสขิยธรรม ฉบับที่ ๔๒ ปีที่ ๙ กันยายน – ธันวาคม ๒๕๔๒ หน้า ๓

 
บทบาทของกลุ่ม
  • อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  • พัฒนาและฟื้นฟูชนบท จัดอบรมสัมมนา
  • ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
  • จัดการศึกษาทางเลือก
  • เผยแผ่ศาสนธรรม
ฝ่ายประสานงาน
  • บ้านจิตอาสา ชั้น ๔ ๒๐๔๔/๒๑ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
เกี่ยวกับเรา
  • ประยุกต์ใช้หลักศาสนธรรมและพิธีกรรม กับชีวิต สังคม และธรรมชาติ อย่างสมสมัย ด้วยความร่วมมือระหว่างพุทธบริษัท และศาสนิกจากศาสนาอื่นๆ
ติดต่อเรา
  • Email: [email protected]
  • โทรศัพท์ : ๐๒-๓๑๙-๕๐๑๗, ๐๘๐-๔๔๖-๗๙๑๘ โทรสาร ๐๒-๓๑๙-๕๐๑๙
  • MSN: [email protected]