...พูดถึงกลุ่ม “เสขิยธรรม” ชื่อก็ตรงอยู่แล้ว เสขิยธรรม นั้นตัวศัพท์เอง หมายถึง ข้อปฏิบัติที่เรียกกันว่า เสขิยวัตร นั่นแหละ ในพระไตรปิฎก ท่านเรียก เสขิวัตรว่า “เสขิยา ธมฺมา” อย่างในบทสวด ปาติโมกข์ สรุปว่า “...เสขิยา ธมฺมา นิฏฐิตา ...” เสขิยธรรม แปลว่า ธรรมที่พึงศึกษาหรือต้องศึกษา แม้ว่าจะหมายถึง เสขิยวัตร แต่ตัวศัพท์เองมีความหมายกว้าง คือแปลว่าสิ่งที่จะต้องศึกษา ซึ่งหมายถึงอะไรก็ตาม ที่จะต้องเรียนรู้ฝึกหัดเพื่อพัฒนาทำชีวิตให้ดีงามขึ้น รวมเข้าใน “ไตรสิกขา” ทั้งสามด้าน ทั้ง ศีล สมาธิ ปัญญา... พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)

ข่าวกิจกรรม ความเคลื่อนไหว

ธรรมโฆษณ์ศึกษา เพื่อสุขภาพทางจิตวิญญาณ

ธรรมโฆษณ์ศึกษา เพื่อสุขภาพทางจิตวิญญาณ

การที่ท่านพุทธทาสภิกขุได้ก่อตั้งสวนโมกขพลารามขึ้น เป็นอารามอันเป็นกำลังแห่งความหลุดพ้น นับเป็นก้าวใหม่ของพุทธศาสนาไทย หรื...

เสขิยบุคคล

พระไพศาล วิสาโล 'เป็นพระก็มีเกียรติแล้ว'

พระไพศาล วิสาโล 'เป็นพระก็มีเกียรติแล้ว'

ติดใจการเทศน์หรือ ไม่มีหรอก เพราะเทศน์ไม่ได้เรื่องอยู่แล้ว (หัวเราะ) ตั้งแต่ไหนแต่ไร ส่วนใหญ่มีบ้างที่สนใจงานเขียน แต่งานเขียนกับตัวจริงก็คนละเรื่องกั...

บทความ

นักธรรม โลกมายา Grow Inner

นักธรรม โลกมายา Grow Inner

ให้ ธรรมะนำหน้า แล้วแม่ก็จะเป็นตัวตนเล็กๆ เหมือนเดิม คนจะรู้จักแม่มาก ก็เพราะแม่ทำงานมาก แต่ตัวตนแม่ต้องเล็กลงนะ แล้วงานจะยิ่งใหญ่ นั่นคือเป้าหมาย แล...

จดหมายข่าวเสขิยธรรม

ความเป็นมาของกลุ่มเสขิยธรรม

ความเป็นมาของกลุ่มเสขิยธรรม

กว่า ๔ ทศวรรษมาแล้ว ที่ผลพวงแห่งการพัฒนาประเทศให้มีความทันสมัย (ซึ่งเน้นเฉพาะความเจริญทางวัตถุ) ได้ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ เช่น ความอ่อนแอของชุมชนรากหญ้า ความเสื่อมโทรมของธร�... Read more
Monday, 27 December 2010 12:47
วัตถุประสงค์ - แนวทาง - เป้าหมาย

วัตถุประสงค์ - แนวทาง - เป้าหมาย

วัตถุประสงค์ 1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและปฏิบัติธรรม ตลอดจนการวิจัย และการแสวงหาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้หลักศาสนธรรม แ... Read more
Monday, 27 December 2010 12:54
บทบาทของกลุ่มเสขิยธรรมและสมาชิก

บทบาทของกลุ่มเสขิยธรรมและสมาชิก

  บทบาทของกลุ่มเสขิยธรรมและสมาชิก ปัจจุบัน กลุ่มเสขิยธรรม มีพระสงฆ์ที่เป็นสมาชิก และมีส่วนร่วมในเครือข่ายกว่า ๖๐๐ รูป มีสมาชิกที่เป็นแม่ชีและอุบาสกอุบาสิกากว่า ๑๐๐ รูป/... Read more
Monday, 27 December 2010 12:55
กองทุนเสขิยธรรม

กองทุนเสขิยธรรม

จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับกิจกรรมและการเคลื่อนไหวตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของกลุ่มเสขิยธรรม บริหารและควบคุมโดยคณะกรรมการกองทุนฯ อันประกอบไปด้วยคฤหัสถ์และบรรพชิต ภายใต้การดู�... Read more
Monday, 27 December 2010 12:59
ร่วมสนับสนุน กลุ่มเสขิยธรรม และ “จดหมายข่าวเสขิยธรรม”

ร่วมสนับสนุน กลุ่มเสขิยธรรม และ “จดหมายข่าวเสขิยธรรม”

ตามศรัทธาและกำลังที่ท่านมี เช่น ... Read more
Monday, 27 December 2010 13:02
กลุ่มเสขิยธรรมในกระแสธารแห่งสังฆะเพื่อสังคม

กลุ่มเสขิยธรรมในกระแสธารแห่งสังฆะเพื่อสังคม

พระไพศาล วิสาโล ย้อนหลังไปเมื่อปี 2521 ในหมู่บ้านอันทุรกันดารบนภูแลนคาของจังหวัดชัยภูมิ พระรูปหนึ่งได้จัดตั้งศูนย์เด็กขึ้น เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของชาวบ้านที่ไปทำไร่และห... Read more
Monday, 27 December 2010 13:04
รายนามผู้บริจาคสมทบกองทุนเสขิยธรรม

รายนามผู้บริจาคสมทบกองทุนเสขิยธรรม

[ ยอดรวมถึงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๗ ] ลำดับ ชื่อ นามสกุล จังหวัด จำนวน (บาท) ๑. คุณพรรณี วงศ์ภิรมย์ศานติ์ กรุงเทพฯ ๑,๐๐๐ ๒. คุณเพชรวรรณ พึ่งรั... Read more
Monday, 27 December 2010 13:08
สิทธิประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มเสขิยธรรม และสมาชิก “จดหมายข่าวเสขิยธรรม”

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มเสขิยธรรม และสมาชิก “จดหมายข่าวเสขิยธรรม”

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มเสขิยธรรม และสมาชิก “จดหมายข่าวเสขิยธรรม” ๑. ลด ๒๐% เมื่อซื้อหนังสือของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ๒๑๑/๒ ซ.งามวงศ์วาน ๓๑ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑... Read more
Monday, 27 December 2010 13:13
บทบาทของกลุ่ม
  • อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  • พัฒนาและฟื้นฟูชนบท จัดอบรมสัมมนา
  • ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
  • จัดการศึกษาทางเลือก
  • เผยแผ่ศาสนธรรม
ฝ่ายประสานงาน
  • บ้านจิตอาสา ชั้น ๔ ๒๐๔๔/๒๑ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
เกี่ยวกับเรา
  • ประยุกต์ใช้หลักศาสนธรรมและพิธีกรรม กับชีวิต สังคม และธรรมชาติ อย่างสมสมัย ด้วยความร่วมมือระหว่างพุทธบริษัท และศาสนิกจากศาสนาอื่นๆ
ติดต่อเรา
  • Email: [email protected]
  • โทรศัพท์ : ๐๒-๓๑๙-๕๐๑๗, ๐๘๐-๔๔๖-๗๙๑๘ โทรสาร ๐๒-๓๑๙-๕๐๑๙
  • MSN: [email protected]